Решение № 857 от 15.12.2009 г. по гр. д. № 4059/2008 г.

Убеждението на съда, което предопределя решаващото му диспозитивно волеизявление, следва да бъде съобразено с доводите на страните и доказателствата по делото и това съответствие следва да намери материален, външен израз в мотивите на решението.