Решение № 828 от 22.12.2009 г. по гр. д. № 2572/2008 г.

Внасянето на имот в ТКЗС от някои от съсобствениците, придобит на основание наследяване, не го легитимира като собственик на целия имот. За да придобие изключителни права върху него, той следва да установи, че е придобил такова право на основание делба или друга правна сделка или въз основа упражняване на давностно владение.