Решение № 811 от 16.03.2010 г. по гр. д. № 3606/2008 г.

  Анотация

  Въпрос
  Относно имоти, които са придобити с нотариален акт за покупко- продажба от 15.03.1946 г., сключен от В. А. , който според декларация, подписана от него, е действал като скрит пълномощник на съпругата си М. А. и на И. А. , която е наследодателка на ищците.


  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в съдебно заседание на петнадесети октомври две хиляди и девета година в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ:
  МАРГАРИТА СОКОЛОВА, ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

  при секретар Емилия Петрова изслуша докладваното от съдията Д. Василева гр.дело № 3606/2008 година и за да се произнесе съобрази следното:

  Производството е по чл. 290 ГПК.

  С решение от 13.09.2002 г. по гр.д. № 6991/ 94 г. на СРС, 58 състав, оставено в сила с решение от 31.03.2008 г. по гр.д. № 118/ 2007 г. на СГС, IV-б. състав е отхвърлен иска за делба на един магазин и два апартамента в гр. С., бул. С., № 65, като искът е предявен от М. К. , П. Л. , П. П. , И. П. и Д. П. срещу Р. К.

  Решението е обжалвано от ищците с оплакване за необоснованост и нарушение на материалния закон, поради неправилно приложение на разпоредбите за скрития пълномощник.

  Жалбата се оспорва от Р. К. , която поддържа становище, че наследодателите й, съответно и тя, са единствени собственици на имотите.

  С определение № 46 от 26.01.2009 г. , постановено по реда на чл. 288 ГПК, е допуснато разглеждането на касационната жалба, на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

  За да се произнесе по жалбата настоящият състав на Върховния касационен съд, първо гражданско отделение съобрази следното:

  От данните по делото е установено, че се касае за имоти, които са придобити с нотариален акт за покупко- продажба от 15.03.1946 г., сключен от В. А. , който според декларация, подписана от него, е действал като скрит пълномощник на съпругата си М. А. и на И. А. , която е наследодателка на ищците. През 1949 г. част от имота е отчуждена на основание ЗОЕГПНС, като впоследствие е извършено преустройство и пристрояване на сградата. Според исковата молба одържавената част е възстановена на основание чл. 1 ЗВСОНИ в лицето на наследниците на М. А. и И. А. , между които е възникнала съсобственост по силата на това, че правните последици на сделката по придобиване на имота са възникнали направо в техния патримониум.

  За да отхвърли иска въззивният съд е приел, че за да настъпи посочения ефект е била необходима нова сделка по прехвърляне на права от скрития пълномощник на упълномощителките, каквато сделка не е извършвана. По тези съображения приел, че от възстановяването на одържавената част се ползва само ответницата като единствен наследник на В. А. и на своята майка М. В тази връзка въззивният съд не е зачел представеното решение по гр.д. № 4588/58 г., постановено по иск по чл. 108 ЗС , в което е прието в отношенията между скрития пълномощник и И. А. , че последната е собственик на 1/2 ид.ч. от имота, като е изложил съображения, че това решение се отнася до друг обект- частта от имота, която не е била одържавена.

  Настоящият състав на Върховния касационен съд, първо гражданско отделение намира, че решението на въззивния съд е постановено в нарушение на материалния закон и затова следва да се отмени и да се постанови ново решение, с което да се допусне делбата.

  Изразеното становище, че при действието на Закона за задълженията и договорите от 1892 г., придобитите права от скрития пълномощник не възникват направо в партримониума на скрития упълномощител, за разлика от сегашното положение, уредено в чл. 292, ал. 2 ЗЗД, не следва да се сподели като правилно. Скрито пълномощие има при косвеното представителство, което почива на договор за поръчка за извършването на определени правни действия. Действително в режима по отм. ЗЗД няма изрична разпоредба, аналогична с тази на чл. 292, ал. 2 ЗЗД, но от това не следва друго в отношенията между скрития пълномощник и скрития упълномощител, а именно, че правата, придобити по изпълнителната сделка, възникват направо в патримониума на скрития упълномощител. Скритият пълномощник действа от свое име, но за чужда сметка. В отношенията с третото лице, с което договаря, той придобива имота за себе си, но във вътрешните му отношения с поръчващия собственик е последният, защото това е и целта на дадения мандат. Това разбиране е било възприето и от касационната практика по отменения ЗЗД, както и от правната теория-

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове