Решение № 788 от 06.11.2009 г. по гр. д. № 3581/2008 г.

В пар. 4а ЗСПЗЗ е предвидена възможност и процедура за ползвателите и притежатели на сгради върху имота и за бившите собственици да изкупят, съответно, терена или постройката. За изясняване на тези въпроси, които обуславят крайният извод относно претендираното от ищеца право на възстановена собственост върху земята и териториалния обхват на възстановяването на собствеността, решаващият съд е следвало да назначи техническа експертиза.