Решение № 755 от 11.07.2011 г. по гр. д. № 27/2010 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос
Относно преуреждане на имуществените отношения между бивши съпрузи, които отношения са били предмет на постигнатото между тях споразумение по чл. 101 СК 1985 /отм./, одбрено в производството по чл. 100 СК 1985 /отм./.

Върховният касационен съд на Република България,Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТЕОДОРА НИНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КОСТАДИНКА АРСОВА, ВАСИЛКА ИЛИЕВА

при секретаря ВИОЛЕТА ПЕТРОВА

и в присъствието на прокурора

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА дело № 27/2010 година

Производството е по чл. 290 ГПК.

С определение № 776 от 08.09.2010 г.е допуснато касационно обжалване по касационна жалба на Л. С. Л.,чрез адв. В.З.,на решение № 236 от 17.09.2009 г. по гр. д № 150/2009 г. по описа на Хасковски окръжен съд, с което е отменено решение на Хасковски районен съд и е допусната делба на апратамент, находящ се в [населено място], [улица], ет.5, с идентификатор 77195.722.7.1.13 по кадастралната карта на [населено място] при квоти 22 500/35 000 ид. ч. за В. И. К. и 12 5000/ 35 0000 ид. ч. за Л. С. Л..

Касационното обжалване е допуснато поради наличие на противоречива практика по материалноправен въпрос, свързан с преуреждане на имуществените отношения между бивши съпрузи, които отношения са били предмет на постигнатото между тях споразумение по чл. 101 СК /отм./, одбрено в производството по чл. 100 СК /отм./.

Поддържат се оплаквания за недопустимост,за неправилност,поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.Иска се отмяна на въззивното решение и уважаване на иска с допускане на делба на процесния имот при равни квоти.

Ответницата по касация В. К. е на становище,че жалбата е неоснователна.Претендира разноски.

В обжалваното въззивно решение е прието, че въпроса за собствеността на придобитото по време на брака жилище не е бил решен със споразумението по чл. 101 СК /отм./, тъй като споразумението е непълно.Според въззивния съд със споразумението не се ликвидирала съсобствеността върху апартамента, не се посочвало по какъв начин ще се извърши делбата, а именно на кого ще се постави в дял жилището и какво ще бъде паричното уравнение на дела на другия съсобственик /бивш съпруг/.С оглед на това и след преценка на събраните гласни доказателства, въззивния съд се е произнесъл по въпроса за приноса на страните в придобиване на семейното жилище по същество и е определил квотите на страните, при които следва да се допусне делбата. Съдът е приел, че ответницата К. е участвала в придобиване на семейното жилище със 22 500 лева, от които 15 000 лева, дарени от родителите й, и 7 500 лева от банков кредит, а касаторът е участвал с 12 500 лева, от които 5000 лева-собствени средства и 7 500 лева от банков кредит.

Със споразумението по чл. 101 СК /отм./ съпрузите уреждат всички последици от развода, касаещи личните и имуществените отношения между тях.За одобреното от съда споразумение е характерно присъщото на съдебната спогодба правоустановяващо и декларативно действие – страните се задължават да се въздържат от всякакво оспорване на прогласената от самите тях обикновена съсобственост и да спазват занапред поведение, отговарящо на установеното със споразумението правно положение. Със споразумението по чл. 101 СК /отм./ съпрузите могат както да уредят най-пълно имуществените последици от развода, така и да определят съдържанието на отношенията си по повод придобитите през време на брака имущества.Недопустимо е пререшаване на доброволно определения от съпрузите размер на дяловете им в съсобствеността.След като съпрузите са се съгласили, че квотите в придобитото по време на брака жилище са равни, то докато тя ги обвързва, никоя от страните не може да претендира, че отношенията са различни от тези, които прогласява спогодбата и не биха могли да се позовават на уредената в чл. 21, ал. 2 СК /отм./частична трансформация.

Предвид на изложеното,като е приел,че споразумението по чл. 101 СК /отм./не прекратява съсобствеността,въззивният съд е нарушил материалния закон, а като е разгледал и иска за частична трансформация е допуснал и съществено нарушение на процесуалните правила,които пороци съставляват основание за отмяна на обжалваното решение и постановяване на ново решение по същество на спора.

Отношенията между страните по делото,бивши съпрузи – лични и имуществени са уредени със споразумение,в което страните са изявили съгласие, че всеки един от тях става собственик на по Ѕ идеална част от процесния апартамент.В този смисъл одобреното от съда споразумение има смисъла на спогодба, която урежда отношенията между страните и докато тя ги обвързва, никоя от страните не може да претендира, че отношенията са различни от тези, които прогласява спогодбата.Единствената възможност отношенията да се променят е тази спогодба да бъде прогласена за нищожна или да бъде унищожена по съдебен ред.Самият законодател е предвидил възможност при промяна на обстоятелствата да се изменят единствено уговорките относно издръжка на деца и съпруг, упражняване на родителски права и личния режим на отношения между родители и деца.Недопустимо е съдът да променя съглашението между страните, след като не е овластен с това.

Следователно делбата следва да се допусне при равни квоти между страните.

Воден от изложеното и на основание чл. 293, ал. 2 ГПК, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 236 от 17.09.2009 г. по гр. д № 150/2009 г. по описа на Хасковски окръжен съд

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба на апартамент с идентификатор 77195.722.7.1.13 със застроена площ от 60 кв.м., находящ се в [населено място], [улица], ет.5, състоящ се от две стаи със сервизни помещения, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата при квоти : Ѕ идеална част за В. И. К. с ЕГН: [ЕГН] и Ѕ идеална част за Л. С. Л. с ЕГН: [ЕГН].

Решението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми