Решение № 705 от 29.10.2010 г. по гр. д. № 1744/2009 г.

Анотация

Въпрос
Дали е необезпокоявано владението на сънаследствен имот като елемент на придобивната давност при оспорването му от част от сънаследниците и зачитане на техните права с влязло в сила съдебно решение?
Отговор

Владението на идеална част от сънаследствен имот при оспорването му от част от сънаследниците и зачитане на техните права с влязло в сила съдебно решение, не се прекъсва /остава необезпокоявано/ по отношение на идеалната част на сънаследниците, които не са оспорили по съдебен ред правата на владелеца.


Върховният касационен съд на Република България, Първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на тринадесети октомври две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ:
Л. РИКЕВСКА, Т. Г.

при участието на секретаря А. И., като изслуша докладваното от съдия Т. гр.д.№ 1744 по описа за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Г. К. Н., Е. К. П. и С. К. Н. срещу решение № 266 от 14.07.2009 г. на Благоевградския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 677 от 2008 г., с което е оставено в сила решение № 1627 от 03.04.2008 г. по гр.д.№ 717 от 2007 г. на Благоевградския районен съд за отхвърляне на предявения от касаторите срещу А. Т. Т. иск с правно основание чл. 108 ЗС за признаване собствеността и предаване на владението на Г. Н., Е. П. и С. Н. върху 1/6 ид.ч. от 480/857 ид.ч. от поземлен имот № 04279.615.183 по кадастралната карта на гр.Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 г. на И. директор на АК, с административен адрес: гр.Благоевград, ул.Менча Кърничева" № 39.

В касационната жалба се правят оплаквания за неправилност на решението - основание за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

Ответницата А. Т. Т. оспорва жалбата като недопустима и неоснователна.

Върховният касационен съд на РБ, състав на Първо отделение на Гражданска колегия, след като обсъди доводите на страните по наведените в жалбата касационни основания, приема следното: Касационната жалба е допустима: подадена е от легитимирани лица /ищци по делото/, в срока по чл. 283 ГПК и срещу решение на въззивен съд по иск с правно основание чл. 108 ЗС с обжалваем интерес над 1000 лв., което е допуснато до касационно обжалване с определение на ВКС № 360 от 28.04.2010 г. по настоящото дело.

Касационен въпрос

По въпроса, по който е допуснато касационното обжалване /дали е необезпокоявано владението на сънаследствен имот като елемент на придобивната давност при оспорването му от част от сънаследниците и зачитане на техните права с влязло в сила съдебно решение/, настоящият състав на ВКС счита следното:

Мотиви

Съгласно чл. 79, ал. 1 ЗС, правото на собственост върху недвижим имот се придобива, ако недобросъвестният владелец е владял имота в продължение на повече от 10 години. Релевантно за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №337/24.06.2020 по дело №4004/2019 3
  Определение №337/24.06.2020 по дело №4004/2019
  Може ли да се приеме, че съставянето и вписването на констативен нотариален акт, издаден в полза на част от сънаследниците, представлява действие за довеждане на намерението да се свои целия имот до знанието на останалите сънаследници?
 • Определение за недопускане
  Определение №404/14.09.2020 по дело №715/2020
  1. За правомощието на съда по чл. 272 ГПК; 2. За задължението на съда да се произнесе по всички възражения на страните и да мотивира решението си като посочи фактически и правни изводи; 3. За предпоставките за допускане на доказателствено искане при условията на чл. 266, ал. 3 ГПК и…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №95/04.12.2020 по дело №4004/2019
  Може ли да се приеме, че съставянето и вписването на констативен нотариален акт, издаден в полза на част от сънаследниците, представлява действие за довеждане на намерението да се свои целия имот до знанието на останалите сънаследници?
 • Определение за недопускане
  Определение №525/26.11.2020 по дело №2765/2020
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №78/15.01.2021 по дело №3617/2019
  По приложението на чл. 269 ГПК и задължението на въззивния съд да изложи мотиви по всички доводи във въззивната жалба и да обсъди доказателствата, относими към конкретно въведените основания за неправилност на първоинстанционното решение.

Цитирани норми и термини