Решение № 704 от 19.10.2010 г. по гр. д. № 1688/2009 г.

Дали след отмяната на влязло в сила решение по реда на чл. 231, ал. 1, б. е ГПК /отм./ делото остава висящо по отношение на всички ищци или само по отношение на ищците, по чиято молба е било отменено съдебното решение?