Решение № 688 от 18.11.2010 г. по гр. д. № 1699/2009 г.

Какво следва да се разбира под „нужда от издръжка“ по смисъла на чл. 227, ал. 1, б. в ЗЗД?