Решение № 687 от 22.11.2010 г. по гр. д. № 4852/2008 г.

За възможността в производството по възстановяване на земеделски земи правото на собственост да се доказва с писмени доказателства, които не удостоверяват придобиването на това право.