Решение № 619 от 30.09.2010 г. по гр.д. № 370/2010 г.

0 Shares

Анотация

Въпрос
За служебното присъждане на издръжката от съда, постановил развода.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Надежда Зекова

ЧЛЕНОВЕ:
Веска Райчева, Светла Бояджиева

Производство за разглеждане на касационна жалба по чл. 290 ГПК.

Софийският районен съд, с решение по гр. д. № 2473/2009 г. е допуснал развод между В. В. и П. В., предоставил упражняването на родителските права спрямо детето от брака З., родена на 13. 2. 1994 г. на майката, и осъдил бащата В. В. да заплаща 80 лв издръжка за детето. Решението е потвърдено от Софийският градски съд с въззивно решение от 1. 12. 2009 г. по гр. д. № 9095/2009 г..

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато с определение от 25. 6. 2010 год. в частта за служебното присъждане на издръжката от съда, постановил развода. Прието е, че служебното произнасяне от бракоразводния съд за издръжката на детето, при наличие на вече образувано друго дело за тази издръжка, представлява произнасяне по процесуалноправен въпрос от съществено значение, по който има противоречива практика – посочено е приложено по делото решение на ВС от 1973 г., както и, че този въпрос касае точното прилагане на закона.

Пред първоинстанционния и въззивния съд, съпругата и майка на детето от брака е заявила, че между двамата родители има висящо дело за издръжка на детето З., образувано преди завеждане на бракоразводното дело, поради което е направила искане до бракоразводния съд да не се произнася служебно за издръжката. Пред въззивната инстанция тя е представила и препис от решение по гр. д. № 1013/2009 г. на Софийския районен съд, III г. о., 83 състав, с което е присъдена издръжка на детето, но този документ не е е приет от градския съд по съображение, че решението не е влязло в сила.

Действията и решението на въззивния съд относно издръжката на детето от брака не са съобразени с процесуалния закон – чл. 126 ГПК. Р. предвижда прекратяване на по-късно заведеното дело, при наличие на две висящи дела с идентичен предмет между същите страни. Без значение са обстоятелствата дали по едно от делата има постановено решение и дали то е влязло в сила, каквито съображения е изложил въззивният съд по настоящото дело, като не е уважил искането на жалбоподателката за прекратяване на производството в частта за издръжката.

Като има предвид изложеното, касационният съд счита, че следва да бъде отменено обжалваното решение и делото се върне на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав. В това производство следва да се съберат доказателства за наличието на друго дело за издръжката на детето от брака, като се приложи досието на гр. д. № 1013/2009 г. на Софийския районен съд. След извършване на съответните констатации, въззивният съд следва да се произнесе относно допустимостта на първоинстанционното решение в частта за издръжката.

Върховният касационен съд

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решението от 1. 12. 2009 г. по гр. д. № 9095/2009 г. на Софийския градски съд В ЧАСТТА, с която е потвърдено решението на Софийския районен съд по гр. д. № 2473/2009 г. за служебно присъждане на издръжката на детето Зездомира и ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав в отменената част.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми