Решение № 572 от 05.11.2009 г. по гр. д. № 4899/2008 г.

С чл. 3, ал. 3 ЗВСГЗГФ е въведен моментът на преобразуването на кооперацията, за да се свърже със съществуващото към същата дата членствено правоотношение. Релевантно е членството към същия момент, защото със сливането/преобразуването/ членственото правоотношение не се прекратява, но настъпва промяна в обема на дела на член-кооператора, който дял следва да бъде съотнесен към новия правен субект. Същественото е кои са били член-кооператорите и какъв е бил обема на техния дял в кооперациите, от които се е формирал новия правен субект към датата на преобразуването. Това е така, защото с внасянето на гората в кооперацията, член-кооператорите не губят правото си на собственост и кооперацията не става вместо тях собственик на внесената гора. Затова, извършеното след преобразуването преразпределение и формиране на нови дялове няма вещнопрехвърлителен ефект и не води до изгубване на собствеността от едни член-кооператори и придобиването й от други член-кооператори. Член кооператор, който не е внесъл в кооперацията гора, не може да придобие право на собственост върху нея с факта на преобразуването/сливането/, поради което за него липсва основание по чл. 3, ал. 3 ЗВСГЗГФ да иска възстановяване на собственост, която не е притежавал към датата на преобразуване на кооперацията.