Решение № 566 от 22.12.2009 г. по гр. д. № 2980/2008 г.

Относно точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, а именно във връзка с приложението разпоредбата на чл. 3, ал. 1 ЗВСГЗГФ, чл. 3, ал. 2 ЗВСГЗГФ и чл. 3, ал. 3 ЗВСГЗГФ и разграничаването на двете хипотези за възстановяване правото на собственост на бившите член-кооператори или на техните наследници върху г. и земите от горския фонд, както и за предпоставките, които следва да са налице, при всяко едно от двете основания за възстановяване собствеността върху горите.