Решение № 543 от 20.10.2009 г. по гр. д. № 3081/2008 г.

По иск по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ следва да се докаже, че описаният в исковата молба имот е бил собственост на ищците или на техния наследодател към момента на обобществяването на земята чрез включването й в ТКЗС, като на доказване подлежи и самият акт на кооперирането. Следва да се докажат фактите, по силата на които е била придобита собствеността /правна сделка, придобивна давност и др./. За установяване на правото на собственост следва да бъдат представени писмени доказателства, които по начало са годни да удостоверяват собственически права – нотариални актове, актове за оземляване по различни закони, действащи преди 09.09.1944 год., протоколи за извършени съдебни или доброволни делби, постановления за възлагане на имот на публична продан и др.