Решение № 536 от 03.08.2010 г. по гр. д. № 336/2009 г.

0 Shares

Анотация

Въпрос
Относно извършването на подбор по чл. 329 КТ.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи юни две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Надя Зяпкова

ЧЛЕНОВЕ:
Жива Д., О. Керелска

при секретар Ц. Н., като изслуша докладваното от съдия Зяпкова гр. дело № 336/2009 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба от [фирма], [населено място] чрез юрисконсулт М. Димитрова против въззивно решение на Софийски градски съд, ГО, II-б. въззивен състав от 6.10.2008 г., постановено по гр. д. № 788/2007 г., с което е оставено в сила решение на Софийски районен съд, ГК, 73 с-в от 27.11.2006 г., постановено по гр. д. № 1064/2006 г., с което са уважени обективно съединените искове на Ю. П. Г. ЕГН [ЕГН] от [населено място] против [фирма], С. с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ.

К. поддържа, че въззивното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон и необоснованост-отменителни основания по чл. 281, т. 3 ГПК. Конкретните оплаквания са относно извода на съда, че при уволнението на Ю. П. Г. са нарушени правилата за извършване на подбор по чл. 329 КТ.

Ответник по касация Ю. П. Г. не е изразила становище.

С определение № 687/26.06.2009 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение при условията на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по материалноправен въпрос относно извършването на подбор по чл. 329 КТ, по който въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС.

По поставения въпрос настоящият състав на Върховния касационен съд дава следния отговор:

Подборът по чл. 329 КТ се осъществява от работодателя независимо от това дали той е подпомогнат от комисия от длъжностни лица за подготовка и обобщаване на всички необходими данни за сравнение между включените в подбора работници или служители по критериите на закона-професионална квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа.

Законовото изискване в резултат на подбора „да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре“ изисква при извършването на сравнение между включените в подбора работници или служители да се преценяват комплексно както професионалната им квалификация, така и резултатите от използването на професионалните знания, умения и опит в начина на изпълнение на възложената работа. Тази конкретна фактическа преценка се прави въз основа на конкретно установени критерии за оценка на резултатите от работата.

По основателността на жалбата:

За да признае уволнението за незаконно въззивният съд е посочил, че са нарушени правилата за подбор по чл. 329 КТ. На първо място, съдът е приел, че не е установено по делото на какво основание комисия е извършила подбора доколкото подборът е правомощие на генералния директор, респ. на упълномощеното от него длъжностно лице, а на второ място, че комисията по подбора не е анализирала и сравнила квалификацията на четиримата диспечери, а е обсъдила само единия от критериите по чл. 329 КТ „ниво на изпълнение на възложената работа“. Допълнено е, че отразените в протокола показатели „степен на образование“, „владеене на език“ и „компютърна грамотност“ не изчерпват понятието „квалификация“, доколкото под „квалификация“ се разбира не само образователния ценз, а и всички делови и професионални качества и умения за изпълнение на длъжността.

Решението е неправилно.

Постановено е при съществено нарушение на съдопроизводствени правила и нарушение на материалния закон-основания за отмяна по чл. 281, т. 3 ГПК.

Извършването на подбора е правомощие на представляващия работодателя генерален директор. Събирането и обобщаването на необходимата за подбора информация често се възлага на комисия от длъжностни лица. Определянето на длъжностни лица за състава на комисията и възлагането им да съберат и обобщят информацията за извършване на подбора може да бъде извършено и устно.

В конкретния случай подготовката на подбора е извършена от комисия от ръководни длъжностни лица, а именно: директор Дирекция „Планиране и Т.“, директор Дирекция „Диспозиция“ и ръководител отдел „Кадри, паспорти и визи“, за определянето на които не е издадена специална заповед. Липсва спор по делото относно надлежното възлагане от страна на представляващия генералния директор на дружеството на комисията от длъжностни лица да подготви и обобщи необходимата информация относно извършването на подбора.

Изводът на въззивния съд, че комисията по подбора не е анализирала и сравнила квалификацията на заемащите длъжността „диспечер“ към Гранично бюро-В., а е обсъдила данните само по критерия „ниво на изпълнение на работата“ не отговаря на отразените в протокола за подбор данни. В протокола за подбор е посочено образованието на всеки един от сравняваните диспечери – всички те отговарят на изискването за образование по длъжностна характеристика – средно образование /един е с висше/; всички диспечери отговарят на изискването за компютърна грамотност. Различието между тях е при сравнение по втория критерий на подбора по чл. 329 КТ, а именно по начина на изпълнение на служебните задължения. За всеки един от служителите е дадена подробна характеристика за фактическото справяне с работата. Видно от протокола по този критерий ищцата Ю. П. Г. отстъпва на останалите си колеги с бавна и неефективна работа, неумение за работа в екип, създаване на конфликти и грубо държане с преминаващите шофьори.

Д. на съда, че след възстановяването на Г. на работа след предходното й уволнение до постановяване на настоящото уволнение работодателят не е имал достатъчно време правилно да прецени нейните качества също не е състоятелен, като се има предвид, че трудовото правоотношение между страните за длъжността „диспечер“ в Гранично бюро-В. към [фирма], С. е създадено по силата на трудов договор още от 16.06.1978 г.

По изложените съображения неправилно въззивно решение следва да се отмени изцяло и да се постанови друго решение, с което да се отхвърлят предявените искове, тъй като са неоснователни.

Трудовото правоотношение между страните за длъжността „диспечер“ към Гранично бюро-В. на [фирма], С. е прекратено по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ на основание реално съкращаване на 1 щатна бройка за посочената длъжност. Между заемащите длъжността четирима диспечери е извършен подбор съобразно критериите на чл. 329 КТ. Подборът е извършен от надлежно упълномощен зам. генерален директор, подпомогнат от тричленна комисия от длъжностни лица, запознати с работата на диспечерския състав. При извършеното сравнение е установено, че ищцата отстъпва на колегите си по ниво на изпълнение на работата.

Ето защо и на основание чл. 293, ал. 1 ГПК Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, II-б. въззивен състав от 6.10.2008 г., постановено по гр. д. № 788/2007 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ предявените от Ю. П. Г. ЕГН [ЕГН] от [населено място], [улица] против [фирма], [населено място], [улица] обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ – за признаване за незаконно и отмяна на прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ със заповед № 349/15.11.2005 г. на зам. генерален директор на [фирма], за възстановяване на предишната работа „диспечер“ към Гранично бюро“-В. на [фирма], С. и за присъждане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ за сумата 1650 лв. със законна лихва и разноски по делото.

Решението е окончателно.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми