Решение № 516 от 11.01.2011 г. по гр. д. № 1385/2009 г.

Анотация

Въпрос
Относно приложното поле на новата разпоредба на чл. 124 ал.2 ГПК, с която разпоредба е дадена възможност да се заяви иск за повтарящи се парични задължения преди да е настъпила изискуемостта им, е обоснована с довод, че новостта на правната норма и липсата на каквато и да е практика на съдилищата , налага произнасяне на ВКС с оглед на еднаквото и точно прилагане на закона и развитие на правото .


Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на петнадесети ноември две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емануела Балевска

ЧЛЕНОВЕ:
Снежанка Николова, Велислав Павков

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 1385 /2009 година,образувано по описа на I. отд., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

П. С. Ч. и А. И. Ч., и двамата от гр.С. обжалват и искат да се отмени Решение Nо 151 от 10.06.2009 година по гр. възз. д. Nо 197/20079 год. на С. окръжен съд В ЧАСТТА , с което е отменено Решение Nо 1263/ 16.11.2009 година по гр.д. Nо 2591/2008 година на С. районен съд по уважения срещу Д. П. С. и П. В. С. от гр. С. иск по чл. 31 ал.2 от ЗС по отношение на присъденото обезщетението от 1 146.42 лв. за периода от 01.09.2006 година до 26.06.2008 година и е постановено ново решение , с което претенцията е отхвърлена, в частта ,с която е потвърдено решението на първата инстанция по отхвърлените искове до пълния им размер от 1750 лв. и 1250 лв. , както и в частта , с която оставено в сила решението по прекратения иск , заявен по реда на чл. 124 ал.2 ГПК в размер на 1800 лв. за времето до 24.06.2011 година за повтарящи се задължение.

Поддържа се довод, че в обжалваните части решението е неправилно, по съображения за допуснати нарушение на материалния и процесуален закон, отменителни основания по чл. 281 т.3 ГПК.

Д. П. С. и П. В. С., и двамата от гр.С. също обжалват и искат да се отмени Решение Nо 151 от 10.06.2009 година по гр. възз. д. Nо 197/20079 год. на С. окръжен съд В ЧАСТТА, с което е потвърдено Решение Nо 1263/ 16.11.2009 година по гр.д. Nо 2591/2008 година на С. районен съд по уважените искове на П. С. Ч. и А. И. Ч. срещу Д. П. С. и П. В. С. от гр. С. за сумата 83.66 лв. ., на основание чл. 31 ал.2 ЗС , обезщетение за периода от 30.05.2005 година до 01.09. 2006 година и съответните разноски по делото, по съображения за незаконосъобразност, основания за отмяна по чл. 281 т.3 ГПК.

Допустимостта на касационното обжалване по чл. 280 ал.1 т.3 ГПК, по касационната жалба на П. С. Ч. и А. И. Ч. , по поставения процесуално-правен въпрос за приложното поле на новата разпоредба на чл. 124 ал.2 ГПК, с която разпоредба е дадена възможност да се заяви иск за повтарящи се парични задължения преди да е настъпила изискуемостта им, е обоснована с довод, че новостта на правната норма и липсата на каквато и да е практика на съдилищата , налага произнасяне на ВКС с оглед на еднаквото и точно прилагане на закона и развитие на правото .

Допустимостта на касационното обжалване по чл. 280 ал.1 т.3 ГПК по касационната жалба на на Д. П. С. и П. В. С. по поставения материално правният въпрос за ползването на част от съсобствен имот с нематериализирани граници, които да обособяват частите на съсобствениците за ползване ,когато това ползване е под формата на право на преминаване / сервитутно право/ следва ли да се квалифицира като ползване по начин, който лишава останалите съсобственици от ползата от имота, при положение , че те/ останалите/ съсобственици също ползват тези общи части според тяхното предназначение/ без да са лишение от това ползване , нито да е ограничено по друг начин / а именно да бъде осигурен достъп до постройките, тяхна собственост, е обоснован с довод за липса на съдебна практика, налагаща произнасянето от страна на ВКС за еднаквото и точно прилагане на закона и за развитие на практиката.

Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на поддържаните с касационните жалби основания за отмяна и

в правомощията си по чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК , намира :

Производството образувано по заявените от П. и А. Ч. срещу Д. и П. С. при условията на обективно и субективно съединяване три иска общо за сумата 4800

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове