Решение № 508 от 12.01.2011 г. по гр. д. № 1150/2009 г.

Анотация

Въпрос
За възможността да бъде уважен изцяло иска по чл. 21 ал.1 СК / отм./ в хипотезите, когато страни по договора за придобИ.е на процесния недвижим имот са двамата бивши съпрузи, залегнала като основен мотив с обжалваното решение, е разрешен в противоречие с практиката на съдилищата , установена в смисъл , че искът за пълна трансформация не може да бъде уважен изцяло когато страни по договора -придобивно основание са двамата съпрузи, освен ако не е съединен с иск за разкриване на симулация?


Върховният касационен съд на Република България, състав на ВТОРО отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на осми ноември две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емануела Балевска

ЧЛЕНОВЕ:
Снежанка Николова, Велислав Павков

при участието на секретар Ани Давидова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 1150 /2009 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

Т. С. И. от гр.В., обжалва и иска да бъде отменено Решение Nо 107 от 14.07.2009 година, постановено по гр.д. Nо 244/2009 година на Видинския окръжен съд по отхвърления иск за делба на апартамент гр.В..

С касационната жалба се поддържа , че обжалваното решение, е неправилно и постановено в нарушение на материалния закон , основание за отмяна по см. на чл. 281 т.3 ГПК.

Допустимостта на касационното обжалване по чл. 280 ал.1 т.2 ГПК е обоснована с довода , че по материално-правния въпрос за възможността да бъде уважен изцяло иска по чл. 21 ал.1 СК / отм./ в хипотезите, когато страни по договора за придобИ.е на процесния недвижим имот са двамата бивши съпрузи, залегнала като основен мотив с обжалваното решение, е разрешен в противоречие с практиката на съдилищата , установена в смисъл , че искът за пълна трансформация не може да бъде уважен изцяло когато страни по договора -придобивно основание са двамата съпрузи, освен ако не е съединен с иск за разкрИ.е на симулация, поради което и обжалването пред ВКС се явява допустимо.

В срока по чл.287 ал.1 ГПК е подаден писмен отговор от ответника по касация И. Н. , с който се оспорват релевираните основания за допустимост на касационното обжалване, в подкрепа се сочат решения -ППВС 1/82 година , Решение 1058/ 17.10.2008 год. по гр.д. Nо 4588/2007 г. ВКС -II отд./ и Решение 108/08.06.1999 година по гр.д. Nо 722/1998 година на II отд.

Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на поддържаните с касационната жалба доводи за отмяна на обжалваното решение и в рамките на правомощията си по чл.291 ГПК и чл. 293 ГПК , намира :

С обжалваното решение , окръжният съд е оставил в сила решението на първата инстанция по отхвърления иск за съдебна делба на апартамент в гр.В., заявен от Т. С. Н.а срещу бившия и съпруг И. Ц. Н..

За да уважи заявеният чрез възражение иск по чл. 21 ал.1 СК /отм./, решаващият съд е приел, че искът за пълна трансформация на вложени лични - извънсемейни средства , дори и когато по договора за придобИ.е собствеността на процесния недвижимия имот, закупен по време на брака на страните- бивши съпрузи , са участвали като купувачи и двамата , може да бъде уважен без да бъде зачетена доказателствената сила на нотариалния акт в частта , с която е посочено , че сумите са броени от купувачите.

По поставения материално-правния въпрос за възможността да бъде уважен изцяло иска по чл. 21 ал.1 СК / отм./ в хипотезите, когато страни по договора за придобИ.е на процесния недвижим имот са двамата бивши съпрузи, настоящият съдебен състав , намира :

С разпоредбата на чл. 21 ал.1 и 2 СК-от 1985 година /отм./ е уредена правната възможност от обхвата на вещи и вещни права, придобити по време на брака , за които законодателят е приел- арг. чл. 19 ал.1 СК-от 1985 г. /отм./ , че са в режима на съпружеската имуществената общност, да бъде признато по съдебен ред/ чрез положителния установителен иск / че са изцяло или отчасти са изключени от общността по причина , че при придобИ.ето им единият съпруг/ ищец по иска/ е вложил изцяло или отчасти средства , имащи извънсемеен личен характер по см. на чл. 20 СК- 1985 г. /отм./.

Когато придобивното основание на придобитото по време на брака на съпрузите имущество е договор за покупко-продажба, сключен от двамата съпрузи като страна по сделката и за покупната цена е вписана сумата , платена напълно и в брой, съобразно разпоредбата на чл. 183 и сл. ЗЗД правата на двамата купувачи в придобитото право на собственост са равни, при липсата на други уговорка по договора.

Договорът за покупко-продажба е консенсуален договор и транслативният / вещноправен ефект/ на сделката

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове