Решение № 506 от 06.01.2011 г. по гр. д. № 1107/2009 г.

Анотация

Въпрос
За преценка на събраните по делото доказателства и изискванията към тях при искови претенции с основание в реституционната нормативна уредба, за свидетелските показания и тяхната обширност за факти с десетилетна давност за установяване правата на собственост , за конкуренцията на основанията в спора по чл. 14 ал.4 ЗСПЗЗ, когато една от спорящите по иска страна се е снабдила с титул за собственост по реда на една облекчена процедура- решение на ПК , а другата следва да установи факти и О.тоятелства с многогодишна давност, касаят едни фундаментално право- правото на собственост и неговото установяване към минал момент.


Върховният касационен съд на Република България, състав на ВТОРО отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на осми ноември две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емануела Балевска

ЧЛЕНОВЕ:
Снежанка Николова, Велислав Павков

при участието на секретар Ани Давидова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 1107 /2009 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

В. К. М. от гр.С. обжалва и иска да се отмени Решение Nо 289 от 07.01.2009 година по гр.д. Nо 270 /2007 година на Видинския окръжен съд по отхвърлените искове по чл. 14 ал.4 ЗСПЗЗ и по чл. 13 ал.8 от ЗВСГЗГФ.

С касационната жалба бланкетно се поддържа , че обжалваното решение, е неправилно и постановено в нарушение на материалния и процесуален закон , основание за отмяна по см. на чл. 281 т.3 ГПК.

Допустимостта на касационното обжалване по чл. 280 ал.1 т.3 ГПК е обоснована с довод , че въпросите за преценка на събраните по делото доказателства и изискванията към тях при искови претенции с основание в реституционната нормативна уредба, за свидетелските показания и тяхната обширност за факти с десетилетна давност за установяване правата на собственост , за конкуренцията на основанията в спора по чл. 14 ал.4 ЗСПЗЗ, когато една от спорящите по иска страна се е снабдила с титул за собственост по реда на една облекчена процедура- решение на ПК , а другата следва да установи факти и О.тоятелства с многогодишна давност, касаят едни фундаментално право- правото на собственост и неговото установяване към минал момент , налагат еднаквото прилагане на закона и биха способствали и за развитие на правото.

В срока по чл.287 ал.1 ГПК е подаден писмен отговор от ответника по касация - Т. А. , с което се оспорва основателността на релевираните доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение.

Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба отменителни основания и в правомощията по чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК, намира :

С обжалваното решение , окръжният съд , в правомощията по чл. 196 и сл. ГПК / отм./ е оставил в сила Решение Nо 38 от 05.02.2007 по гр.д. Nо 717/2006 година на Видинския районен съд по отхвърлените искове по чл. 14 ал.4 ЗСПЗЗ и по чл. 13 ал.8 от ЗВСГЗГФ.

Прието е , че данните по описа декларация от емлячния регистър на с.Ярловица за внесени полски имоти в ТКЗС от Г. С. не са опровергани , тъй като не е установено по категоричен начин , че С. П. е бил техен собственик, О.тоятелства , чиято доказателствена тежест е за ищцата В. К. М. , като наследник на покойния С. П..

В производството по чл. 14 ал.4 ЗСПЗЗ всяка от страните, твърдейки, че правото да се възстанови спорната земеделска собственост е нейно, следва да установи правото на собственост на праводателя си с надлежни преки доказателства и доказателствени средства според ГПК и ЗСПЗЗ - нотариални актове, вписани частни писмени договори , придобивна давност.

По поставеният въпрос, настоящият състав намира:

Реституцията по ЗСПЗЗ предполага проведена административна процедура. Издадено решение на ПК/ О.З по чл. 14 ал.1 ЗСПЗЗ придружени със съответната скица , въз основа на заявени от молителя, правоимащо лице по см. на чл. 10 ал.1 ЗСПЗЗ данни по емячни регистри, декларации за притежавани непокрити недвижими имоти, крепостни и нотариални актове, делбени протоколи и др. писмени доказателства , съставляват титул за собственост. В рамките на съдебния спор по чл. 14 ал.4 ЗСПЗЗ този титул подлежи на проверка по реда на косвения контрол , като доказването на правопораждащите правото на собственост факти, касаещи всяка една от страните , е в тежест на страната в процеса , която ги твърди, като не се изключва възможността да се събират доказателства за опровергаването на твърдяните от противната страна факти.

При спор за собственост на земеделските земи по чл. 14 ал.4 ЗСПЗЗ, с оглед на установени данни и практика, че не винаги лицето, внесло земите е било собственик на същите, емлячния регистър или декларациите на лицето, в чиято полза има издадено позитивно решение на ПК/ О.З се ценят от съда като годно доказателство за установяване правото на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове