Решение № 498 от 11.01.2013 г. по гр. д. № 801/2012 г.

0 Shares

Анотация

Въпрос
Дали законен представител на работодател-търговско дружество може да делегира по пълномощие представителна власт да прекратява трудови договори на друго лице от кръга представляващи дружеството по чл. 225 ТЗ?

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на седми ноември две хиляди и дванадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ:
МАРИО ПЪРВАНОВ, ДИАНА ХИТОВА

при участието на секретаря Райна Пенкова разгледа докладваното от съдия Диана Хитова гр.дело N 801 /2012 г. и за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба от В. Л. В., подадена чрез процесуалния представител адв.Н. Н. срещу решение от 20.04.2012 г. по гр.д.№2098/2011 г. на Софийски градски съд, гражданско отделение , II-д въззивен състав.

В касационната жалба е направено оплакване,че заповедта за прекратяване на трудовия договор е подписана от упълномощено лице, което не разполага с работодателска правоспособност,че не е доказано съкращаването на щатната бройка за длъжността „програмен редактор“ и че С. на директорите не е взел решение за съкращение в щата по начин, както го е провел пълномощникът.

Ответникът по касационната жалба „Б. Б. Т.“-Е. в писмен отговор подаден чрез процесуалния представител адв.М. И. оспорва жалбата.Не претендира разноски.

С определение № 976/08.08. 2012 г. постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение по обуславящия материалноправен въпрос: дали законен представител на работодател-търговско дружество може да делегира по пълномощие представителна власт да прекратява трудови договори на друго лице от кръга представляващи дружеството по чл. 225 ТЗ.Прието е, че по този въпрос е налице противоречива съдебна практика, което е касационно основание по чл. 280 ал.1 т.2 ГПК, както и че има внесено предложение за постановяване на ТР на ОСГК.

По така поставения правен въпрос ВКС, IV г.о. намира следното: С ТР №6/2012 г. на ОСГК на ВКС се възприе становище, че е допустимо делегиране на работодателска правоспособност чрез упълномощаване при прекратяване на трудово правоотношение и извън случаите на налагане на дисциплинарни наказния по чл.192 ал.1 КТ.Представителството е допустимо за всякакви правни действия, за които не са въведени изключения със закон или които да следват от естеството им. КТ не съдържа забрана за упълномощаване за прекратяване на трудово правоотношение, нито естеството на този акт изисква личното действие на работодателя.Поради това упълномощаването е допустимо.

По касационната жалба съдът приема следното:

Жалбоподателката е работила по трудово правоотношение с ответното дружество като „програмен редактор“. Със заповед № 175/26.02.2012 г.,издадена от Ал.Г., член на Съвета на директорите , то било прекратено въз основа на чл.328 ал.1 т.2 пр.2 КТ. Ал.Г. е действал като пълномощник на изпълнителния директор, упълномощен с пълномощно с нот.заверка от 24.09.2009 г. да упражнява правата на работодател, да сключва и прекратява трудови договори със служители на дружеството.С решение по протокол от заседание на Съвета на директорите от 25.01.2010 г. е било прието ново щатно разписание и му е било възложено да го утвърди и да подпише предизвестията и заповедите за прекратяване на трудовите правоотношения. По утвърденото от пълномощника ново щатно разписание от 25.01.2010 г.съществували бройки за двама ефирни оператори и двама програмни редактори.Те били намалени в сравнение с предходното щатно разписание с по една бройка . Извършен бил подбор между шестимата служители, заемащи тези длъжности, като сходни . Той бил отразен в атестационни карти, съдържащи оценки по критериите професионална квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа от 0 до 3 точки.Според подбора жалбоподателката получила най-малък брой точки.Тя предявила искове по чл. 344 ал.1 т.т.1-3 КТ, които с решение` от 15.10.2010 г. по гр.д.№19167/2010 г. на Софийски районен съд, 52 състав, били уважени. С въззивното решение то е отменено и исковете са отхвърлени. Съображенията на съда за това са, че пълномощникът на изпълнителния директор е имал делегираното правомощие да прекрати трудовото правоотношение на жалбоподателката, да утвърди новото щатно разписание и да извърши необходимите правни действия по прекратяване на трудовите правоотношения поради съкращаването му.Приел е също така, че съкращаването в щата е реално и че извършеният подбор е законосъобразен.

С оглед отговора на поставения въпрос, довел до допускане на касационното му обжалване, въззивното решение е правилно. Следва да се приеме, че в случая издалият заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на жалбоподателката е разполагал с необходимите правомощия, които са му били делегирани от представляващия дружеството с цитираното по-горе пълномощно.Делегирано му е било от Съвета на директорите и правомощието да утвърди новото щатно разписание.Съкращаването в щата е реално, тъй като бройките за програмен редактор са намалени с една. Проведен е подбор между лицата заемащи сходни длъжности и жалбоподателката е получила най-ниска оценка .

По изложените съображения и на основание чл.293 ал.1 ГПК ,ВКС състав на IV г.о.

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение от 20.04.2012 г. по гр.д.№2098/2011 г. на Софийски градски съд, гражданско отделение , II-д въззивен състав

Решението е окончателно.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми