Решение № 497 от 25.06.2010 г. по гр. д. № 1000/2009 г.

0 Shares

Анотация

Въпрос

Дали задължителният при уволнението на ищцата на осн. чл. 328, ал. 1,т. 2 КТ, поради съкращаване на щата, подбор е извършен по критериите на чл. 329 КТ?


Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в публичното съдебно заседание на 8 юни през 2010 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
М. И., И. П.

при участието на секретаря Ан. Б., като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №1000/09 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

Допуснато е разглеждане на касационната жалба на [фирма], [населено място] срещу решението на Русенски окръжен съд /ОС/ по гр.д. №574/08 г., на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Прието е, че същественият за спора материалноправен въпрос дали задължителният при уволнението на ищцата на осн. чл. 328, ал. 1,т. 2 КТ, поради съкращаване на щата, подбор е извършен по критериите на чл. 329 КТ е от значение за точното прилагане на закона по иска с пр. осн. чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ.

В жалбата се правят оплаквания за неправилност – необоснованост и незаконосъобразност, на решението и се иска отмяната му.

Ответницата по жалба И. Л. я оспорва като неоснователна.

ВКС на РБ, като разгледа жалбата намира следното по заявените с нея основания за неправилност на въззивното решение: Въззивният съд е уважил предявените от Ил. Л. срещу касатора искове по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ. Приел е, че уволнението на ищцата на осн. чл. 328, ал. 1,т. 2 КТ, поради съкращаване на щата, от длъжността „кондуктор“ при ответника е незаконно поради неизвършен по критериите на чл. 329 КТ подбор. Лицата, заемащи посочената длъжност, част от бройките за която са премахнати – съкратени, не са съпоставени по втория от кумулативно установените в чл. 329 КТ критерии – ниво на изпълнение на работата, включващо количествено и качествено изпълнение на трудовите функции и резултатност при прилагане на професионалните знания, умения и опит. Законосъобразният подбор в случая е част от правото на работодателя да уволни работника, затова при констатираното несъответствие на подбора със законовите критерии уволнението е незаконно и отменено на осн. чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ с последиците по т.2 и 3.

Изводите на въззивния съд са необосновани и незаконосъобразни: установено е по делото, че в ответното предприятие е проведено съкращаване на щата за длъжността на ищцата с премахване на част – 12 от 98 бройки за нея, считано от 12.11.07 г. Определена е комисия за извършване на подбор по критериите на чл. 329 КТ : професионална квалификация- образование, знание, умения, тр. стаж и професионален опит, които се установяват с документи, и ниво на изпълнение на възложените задачи – количествено и качествено изпълнение на тр. фанкции и задачи, резултатност при прилагане на професионалните знания, умения и опит, наложени дисциплинарни наказания и други нарушения на тр. дисциплина, санкционирани по ВПОРЗ / заповед на управителя на ответното Е. от 8.11.07 г., на л.27 от делото на РС/. Показателите и по двата критерия са примерно изброени.

Комисията е извършила подбора / протокол от 14.11.07 г., на л.29/ с изцяло обективни показатели по прилагането и на двата критерия: по първия – образование, тр. стаж и професионален опит, и по втория – дисциплинарни наказания и други нарушения по ВПОРЗ, с точково оценяване по утвърдена оценъчна скала. В справка за извършен подбор за всяко от заемащите длъжността лица са посочени данни за образованието и стажа със съответстваща им положителна точкова оценка, както и за наложените незаличени дисциплинарни наказания и други нарушения с отрицателна / с намаляване/ точкова оценка. Ищцата не оспорва конкретните обективни данни по всеки от показателите, въз основа на които е определена точковата й оценка. След извършеното по тези показатели сравнение на заемащите длъжността комисията за подбор е предложила за уволнение тези с най-нисък сбор от точки, между които е и ищцата. Уволнението е извършено със заповед на работодателя от 16.11.07 г.

При тези данни ВКС намира, че подборът е извършен по критериите на чл. 329 КТ, обективирани в относими към всеки от тях показатели. Работодателят е възприел решението на комисията да сравни заемащите длъжността по изцяло обективни показатели за двата критерия, без да се ангажира мнението на прекия раководител, поради опасност от субективизъм. Това не опорочава подбора, тъй като видно от извършеното с него сравнение, на работа са оставени тези с по-висока квалификация /която се определя не само от образованието, на чиято приоритетност настоява ищцата, а и от трудовия стаж и професионален опит/ и работят по-добре по обективни данни за спазване на трудовата дисциплина и вътрешния ред / логично е, че по-дисциплинираният изпълнява работата по-добре и резултатно/.

При реално съкращаване на щата за част от бройките за ищцовата длъжност и законосъобразен подбор по чл. 329 КТ уволнението е законно, а исковете за оспорването му – неоснователни.

Въззивното решение, с което исковете са уважени, е неправилно, следва да бъде отменено и вместо него да се постанови ново, за отхвърляне на исковете.

Поради изложеното ВКС на РБ, трето гр. отд.

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решението на Русенски окръжен съд по гр.д. №574/08 г. от 22.10.08 г. и вместо него постановява:

ОТХВЪРЛЯ исковете на И. В. Л. срещу [фирма], [населено място] с пр. осн. чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ – за отмяната на уволнението на ищцата от длъжността „кондуктор“ при ответника с негова заповед от 16.11.07 г. на осн. чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 2 КТ, за възстановяването й на заеманата работа и за присъждане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ в размер на 406, 91 лв. за периода 16.11.07 – 6.01.08 г.

Решението е окончателно.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми