Решение № 496 от 25.06.2010 г. по гр.д. № 701/2009 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
0 Shares

Анотация

Въпрос
Извършено ли е реално съкращаване на щата за заеманата от ищцата длъжност „заместник програмен директор“ при ответника и налице ли е императивно предвиденото в чл. 62, т. 12 ЗРТ утвърждаване на прекратяването на тр. правоотношение за тази ръководна длъжност от УС на БНТ? Как се извършва утвърждаването при законоустановения сложен фактически състав на уволнението: с нарочен акт на оправомощения орган, както е прието в обжалваното решение на ГС при отчитане закрилния характер на утвърждаването или последното се съдържа имплицитно в решението на същия орган за съкращаване щата за ръководната длъжност, която в случая е единствена?

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЯ ИВАНОВА , ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

Допуснато е разглеждане на касационната жалба на Б. национална телевизия / БНТ/ срещу въззивното решение на Софийски градски съд /ГС/ по гр.д. №3787/06 г., на осн. чл. 280, ал. 1,т. 3 ГПК. Прието е, че значими за спора и точното прилагане на закона са материалноправните въпроси: извършено ли е реално съкращаване на щата за заеманата от ищцата длъжност „заместник програмен директор“ при ответника и налице ли е императивно предвиденото в чл. 62,т. 12 ЗРТ утвърждаване на прекратяването на тр. правоотношение за тази ръководна длъжност от УС на БНТ. Вторият от въпросите не е разработен константно в съдебната практика, съответно не е даден еднозначен отговор как се извършва утвърждаването при законоустановения сложен фактически състав на уволнението: с нарочен акт на оправомощения орган, както е прието в обжалваното решение на ГС при отчитане закрилния характер на утвърждаването или последното се съдържа имплицитно в решението на същия орган за съкращаване щата за ръководната длъжност, която в случая е единствена.

В жалбата се правят оплаквания за неправилност – незаконосъобразност и необоснованост, на решението и се иска отмяната му.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Ответницата по жалба Н. Д. я оспорва като неоснователна.

ВКС на РБ, като разгледа жалбата, намира следното по заявените с нея оплаквания за неправилност на въззивното решение: Въззивният съд е уважил предявените от Н. Д. срещу касатора искове по чл. 344, ал. 1,т. 1 и 2 КТ. Приел е, че уволнението на ищцата от длъжността“заместник програмен директор“ в програмна дирекция при ответника, поради съкращаване на щата, на осн. чл. 328, ал. 1,т. 2 КТ е незаконно. Ищцата е ръководно длъжностно лице по см. на чл. 62,т. 12 ЗРТ – заеманата от нея длъжност е включена в списъка на длъжностите, към който разпоредбата препраща. Решението на УС на БНТ за съкращаване на длъжността е в изпълнение правомощието на този орган по чл. 62, т. 4 ЗРТ – да приема структурата и щатното разписание на служителите на БНТ и съответно да ги изменя; то е различно от правомощието на същия орган по чл. 62, т. 12 ЗРТ – да утвърждава уволненията на ръководните дл. лица в БНТ. Тази разпоредба установява особена закрила на ръководните дл. лица при уволнение, като изисква изричното му утвърждаване / санкциониране/ от колективния орган с нарочно решение. Такова утвърждаване в случая няма. При неспазване на императивната и закрилна по предназначение разпоредба, уволнението е незаконно, независимо от наличието на реално съкращаване на щата за длъжността, което също не е установено с категоричност, според ГС, при съдебното оспорване на уволнението..

Изводите на въззивния съд са обосновани и законосъобразни: Не се спори по делото, че ищцата е ръководно длъжностно лице по см. на чл. 62, т. 12 ЗРТ, съгласно списък на длъжностите, на л.24 от делото на РС. С решение на УС на БНТ №7 от 25.01.05 г. е закрита бройката за длъжността й – единствена, съгл. приложеното щатно разписание, и трудовото й правотношение е прекратено със заповед от 1.02.05 г. на ген. директор на БНТ, на осн. чл. 328, ал. 1,т. 2 КТ, поради съкращаване на щата.

Не е спорно, че УС на БНТ не е утвърдил изрично прекратяването на тр. договор, на осн. чл. 62, т. 12 ЗРТ Отвърждаването на прекратяването на тр. договор с ръководни длъжностни лица е изведено в закона като отделно правомощие на колективния орган и има закрилен характер, както е приел и ГС. Затова не може да се приеме, че е дадено и се съдържа имплицитно в решението на УС за закриване на бройката за длъжността, взето в изпълнение на друго по характер и насока правомощие на същия орган – да приема структурата и щатното разписание на служителите, на осн. чл. 62, т. 4 ЗРТ. Неспазване на императивната закрилна разпоредба на чл. 62, т. 12 ЗРТ, подобно на закрилата по чл. 333 КТ, води до незаконност на уволнението, без спорът да се разглежда по същество / а с това и въпросът налице ли е реално съкращаване на щата за длъжността/.

Жалбата е неоснователна – въззивното решение е правилно и следва да бъде оставено в сила. Затова ВКС на РБ, трето гр. о.

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решението на Софийски градски съд по гр.д. №3787/06 г. от 10.12.08 г.

Решението е окончателно.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите