Решение № 482 от 12.10.2009 г. по гр. д. № 3794/2008 г.

Кому е принадлежала собствеността на процесните земи, представляващи дървопоризводителна горска площ, към момента на одържавяването им през 1958г., в хипотезата, при която само част от наследниците на общия наслодедател са заявили по предвидената от закона реституционна административна процедура възстановяването на правото на собственост върху същата и възможността решението на административния орган - ОСЗГ да се обори по исков ред?