Решение № 481 от 06.07.2010 г. по гр. д. № 5187/2008 г.

  Анотация

  Въпрос
  За възможността чрез иск да бъдат установени границите на подлежащ на възстановяване земеделски имот в урбанизирана територия.


  Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на двадесети май две хиляди и десета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Борислав Белазелков

  ЧЛЕНОВЕ:
  Марио Първанов , Борис Илиев

  при участието на секретаря Р. Пенкова като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 5187 по описа на Трето гражданско отделение за 2008 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

  Производство по чл. 290 ГПК.

  Допуснато е касационното обжалване на решението на Сливенския окръжен съд от 20.06.2008 г. по гр.д. № 590/2007, с което е обезсилено решението на Котелския районен съд от 28.08.2007 г. по гр.д. №43/2006, с което е уважен предявеният иск по чл. 53, ал. 2 ЗКИР. Обжалването е допуснато поради противоречивото разрешаване на процесуалноправния въпрос за възможността чрез иск да бъдат установени границите на подлежащ на възстановяване земеделски имот в урбанизирана територия.

  По повдигнатия въпрос едни съдилища приемат, че съществуващият специален административен ред за установяване на границите на земеделските земи при възстановяването на собствеността изключва общия исков ред за разрешаване на гражданскоправни спорове, а други съдилища - че общият исков ред за разрешаване на гражданскоправни спорове не може да бъде изключен.

  Правилно е второто разрешение. Съгласно чл. 14 ГПК на съдилищата са подведомствени всички граждански дела, каквото е и делото по спор за граници. Никаква административна процедура не може да изключи възможността за защита на едно гражданско право пред съд, защото пълнотата на правораздавателната власт на съда по граждански и наказателни дела е гарантирана от чл. 119 от Конституцията. Законодателят урежда възможността за защита на граждански права и по административен ред, но този ред никога не изключва исковата защита. В чл. 53, ал. 2 ЗКИР е уредена административна процедура за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта (същият ред се прилага и за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралния план), но когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред. Същата процедура е приложима и в производството по възстановяване на земеделска земя в урбанизирана територия на основание чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ, защото помощният план по чл. 13 б "а" ППЗСПЗЗ за установяване на границите на възстановяваните имоти може да бъде изработен само след разрешаването по исков ред на съществуващите спорове за материални права, каквито са споровете за граници.

  Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, като разгледа жалбата и провери обжалваното решение с оглед изискванията на чл. 290, ал. 2 ГПК, я намира основателна поради следните съображения:

  За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че съществуващият специален административен ред за установяване на границите на подлежащ на възстановяване земеделски имот в урбанизирана територия изключва общия исков ред, поради което предявеният иск е недопустим.

  В нарушение на съдопроизводствените правила съдът не е съобразил, че помощният план по чл. 13 б "а" ППЗСПЗЗ за установяване на границите на възстановяваните имоти може да бъде изработен само след разрешаването по исков ред на съществуващите спорове за материални права, каквито са споровете за граници.

  Видно от изложеното обжалваното решение е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, поради което следва да бъде отменено, а делото - върнато на въззивния съд за разглеждане въззивната жалба и постановяване на решение по съществото на спора.

  Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

  РЕШИ:

  ОТМЕНЯ решението на Сливенския окръжен съд от 20.06.2008 г. по гр.д. № 590/2007.

  ВРЪЩА делото на Сливенския окръжен съд за разглеждане въззивната жалба и постановяване на решение по съществото на спора.


  Свързани съдебни актове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове