Решение № 476 от 07.03.2013 г. по гр. д. № 56/2012 г.

Анотация

Въпрос
Допустима ли е съдебна делба на съсобствен УПИ, в който има построена сграда, която принадлежи на единия от съсобствениците на земята, ако след предявяване на иска за делба самостоятелни обекти в сградата са прехвърлени от собственика на трети лица и намират ли приложение в този случай постановките на т. 1, б. ”е” от ППВС № 2/1982 г.?
Отговор

В т. 1, б. “е” от ППВС № 2/ 1982 г. е прието, че е недопустима делба на съсобствен парцел, в който има сграда, в която етажи или части от етажи заедно с придадените към тях помещения на тавана или зимника принадлежат на различни собственици /когато е образувана етажна собственост/. Има се предвид хипотезата, при която всички съсобственици на дворното място притежават отделни обекти на собственост в сградата. В тези случаи дворът е обща част, съгласно чл. 38, ал. 1 ЗС и не подлежи на делба. Когато обаче някой от съсобствениците на дворното място не притежава отделна сграда или самостоятелен обект в етажната собственост, делбата на съсобственото дворното място би била недопустима само когато съсобственикът може да получи разрешение за нов строеж, пристрояване или надстрояване при условията на чл. 183, ал. 4 ЗУТ съобразно предвижданията на действащия ПУП.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на четвърти декември две хиляди и дванадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ :
ДИЯНА ЦЕНЕВА, БОНКА ДЕЧЕВА

при секретаря Даниела Никова изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гражданско дело № 56/2012 година и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

С решение от 16.06.2010 г., допълнено с решение от 21.06.2011 г. по гр.д. № 1306/2009 г. на Софийски градски съд е отменено решението на Софийски районен съд от 31.03.2008 г. по гр.д. № 22201/07 г. и вместо него е постановено друго, с което е отхвърлен предявеният от Л. Д. С. против В. Д. С. иск за делба на 466/1266 ид. части от УПИ ... в кв. 4 по плана на [населено място], с площ на целия имот по документи за собственост 1 278 кв.м, а по скица - 1 266 кв.м, както и за делба на УПИ ..- за озеленяване, в кв. 4 по плана на [населено място], с площ 411 кв.м.

В срока по чл. 283 ГПК против въззивното решение е подадена касационна жалба от Л. Д. С. чрез неговия пълномощник адв. Р. Г.. Наведени са оплаквания за неправилност на решението поради необоснованост, нарушение на съдопроизводствените правила и на материалния закон.

Ответникът по касация В. Д. К. чрез своя процесуален представител изразява становище, че жалбата е неоснолателна.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Установено е по делото, че с нотариален акт № 111, т.IХ2, дело № 1502/20.07. 1961 г. К. С. В. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №51/03.07.2020 по дело №2387/2019
    Допустима ли е делбата на урегулиран поземлен имот, в който съществуват жилищни сгради /респ. самостоятелни обекти в сграда/, изключени от съсобствеността, ако не всички съсобственици на терена притежават такива самостоятелни обекти?
  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №100/23.04.2021 по дело №3514/2019
    Собствеността върху изграденото извън правото на надстрояване в сграда, в която отделни етажи или части от етажи принадлежат на отделни собственици, придобива ли се от лицето, което го е изградило, и при какви условия така изграденото може да бъде годен обект на придобиване по давност?

Цитирани норми и термини