Решение № 468 от 29.11.2010 г. по гр. д. № 913/2009 г.

Анотация

Въпрос
Относно нищожността на разпоредителна сделка , на основание чл. 26 ал. 2 предл. 2-ро ЗЗД, липса на съгласие, поради липсата на оригинален документ за извършено упълномощаване и учредяване на представителна власт за извършване на сделката, възприетото с обжалваното решение становище , е в противоречие с представеното Решение от 18.07.2005 година по гр.д. Nо 411/2005 г. СГС, т.е. поставеният въпрос се разрешава противоречиво от съдилищата.


Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в ОТКРИТО съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емануела Балевска

ЧЛЕНОВЕ:
Снежанка Николова , Велислав Павков

при участието на секретар Теодора Иванова

изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

гр.дело № 913 /2009 година, и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290-293 ГПК.

В. Й. В., лично и като майка и законен представител на малолетния Л. Д. С., и двамата от гр.Д. обжалват и искат да се отмени въззивно Решение Nо 100 от 14. 05. 2009 година по гр. възз. д.Nо 25/2009 год. на Хасковския окръжен съд, в частта по уважения положителен установителен иск за собственост на недвижим имот в гр.Х. , съставляващ 1/3 идеална част от дворно място с жилищен етаж в режим на етажна собственост, припадащи се ½ от таванско помещение , среден гараж и 1/3 идеални части от общите части на сградата , заявен от Д. С..

С касационната жалба се поддържа , че обжалваното решение, е постановено в нарушение на съществени процесуални правила при събиране на доказателствата и тяхната преценка по делото и материалния закон , основание за отмяна по см. на чл. 281 т. 3 ГПК, както и поради липса на процесуално-правна и материална легитимация по заявения иск обжалваното решение е процесуално недопустимо по отношение на В. В.

Допустимостта на касационното обжалване в приложното поле на чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК обусловена от констатацията , че по материално- правен въпрос за нищожността на разпоредителна сделка , на основание чл. 26 ал. 2 предл. 2-ро ЗЗД, липса на съгласие, поради липсата на оригинален документ за извършено упълномощаване и учредяване на представителна власт за извършване на сделката, възприетото с обжалваното решение становище , е в противоречие с представеното Решение от 18.07.2005 година по гр.д. Nо 411/2005 г. СГС, т.е. поставеният въпрос се разрешава противоречиво от съдилищата.

В срока по чл. 287 ГПК е подаден писмен отговор от ответника Д. С. , с който се оспорват релевираните с касационната жалба доводи.

Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба доводи и в правомощията на чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК , намира :

С обжалваното решение на въззивния съд е оставено в сила решението на първата инстанция от 29.10.2008 година, по гр.д. Nо 278/ 2007 година на Хасковския районен съд , с което е уважен , заявеният от Д. М. С. срещу В. Й. В., лично и като майка и законен представител на малолетния Л. Д. С. положителния установителен иск за собственост на 1/3 идеална част от недвижим имот в гр.Х.- ПИ с идентификационен номер 77195.735.188 с площ от 323 кв.м., ведно с втори жилищен етаж от сградата , построена в имота с идентификационен номер 77195.735.188.1, половината таванско помещение, със среден гараж и стая зад гаража и 1/3 идеална част от общите части на сградата.

За да се уважи иска за собственост , съдилищата са приели, че извършеното дарение по НА Nо 6/ 2006 година от Д. С. / представляван по сделката от бившата си съпруга В. на сина му Л. С. на посочения недвижим имот е нищожно на основание чл. 26 ал. 2 предл. 2 ЗЗД, тъй като липсва оригинала на пълномощно Nо 6608/22.12.2006 година въз основа на което В. В. е разпоредила имота от името и за сметка на Д. С. в полза на сина им Л. С., при наличието на копие на Н.а на нотариално заверен препис от същото, представен по делото с документите по нот.дело 005/2006 година на Н. В. и показанията на самия Н. Сиртова, че по нотариалното дело липсва оригинала на пълномощното , но се съхранява нотариално заверено копие от него.

С цитираното Решение от 18.07.2005 година по гр.д. Nо 411/2005 г. Софийският градски съд е приел , че липсата на съгласие по см. на чл. 26 ал. 2 предл. II -ро ЗЗД предполага по сделката да липсва положен подпис от лицето прехвърлител, без да се касае до хипотеза на подпис, положен при наличие на упълномощителна сделка , чиято валидност е оспорена поради липсата

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове