Решение № 466 от 14.01.2011 г. по гр. д. № 748/2009 г.

Анотация

Въпрос
Относно условията, при които може да се защити с ревандикационен иск правото на собственост на възстановена земеделска земя , която като самостоятелен обект на правото на собственост, такъв какъвто е отчужден , не съществува съгласно действащите устройствени планове и тази земя се намира в урбанизирана територия и е включена в капитала на търговско дружество, като дълготраен материален актив, с практика на ВКС и съдилищата .


Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емануела Балевска

ЧЛЕНОВЕ:
Снежанка Николова, Велислав Павков

при участието на секретар Т. И. изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 748 /2009 година, и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

„Р. о.’ ООД гр.П. обжалва и иска да се отмени Решение Nо 87 от 02.02.2009 година по гр. възз. д. Nо 609/2008 год. на Софийския окръжен съд , с което е отменено Решение Nо 125 от 27.12.2007 година по гр.д. Nо 149/2006 година на Б.ския РС и е постановено ново , с което [заличено наименование на фирма] е осъдено да предаде на основание чл. 108 ЗС на Н. И. П. и М. И. П., и двамата от гр.Б. собствения им недвижим имот- пасищна мера от 0.882 дка, обозначена по Скицата АБВГ, част от имот Nо 9001 по картата на землището, както и на основание чл. 431 ал.2 ГПК /отм./ е частично е отменен НА Nо 48/2004 година.

С касационната жалба се поддържа , че обжалваното решение, е постановено в нарушение на съществени процесуални правила при събиране на доказателствата и тяхната преценка по делото и материалния закон , основание за отмяна по см. на чл. 281 т.3 ГПК.

Допустимостта на касационното обжалване по чл. 280 ал.1 т.2 ГПК е обусловена от извода за противоречиво разрешаване на въпроса за условията, при които може да се защити с ревандикационен иск правото на собственост на възстановена земеделска земя , която като самостоятелен обект на правото на собственост, такъв какъвто е отчужден , не съществува съгласно действащите устройствени планове и тази земя се намира в урбанизирана територия и е включена в капитала на търговско дружество, като дълготраен материален актив, с практика на ВКС и съдилищата -Решение Nо 1376 от 19.01.2009 година по гр.д. Nо 6015/ 2007 г. на ВКС- II отд.; Решение от 12.01.2007 година по гр.д. Nо 2210/ 2005 година на ВКС- IVотд.; Решение Nо 1149 от 7.10.2008 година по гр.д. Nо 4784/2007 година на ВКС-V отд.; Решение Nо 857 от 07.10.2008 година на ВКС- I. отд. , Решение Nо 289 от 06.03.2001 година по гр.д. Nо 1530/2000 година на ВКС- IV отд. и Решение Nо 917 от 08.12.2008 година по гр.д. Nо 3284/2007 година ВКС - I отд..

В срока по чл.287 ГПК , с писмен отговор срещу касационна жалба от ответната страна- Н. П. и М. П. , чрез адв. С.Г. - САК оспорват както предпоставките за допустимост на касационното обжалване , така и излагат доводи по неоснователността на релевираните основанията за отмяна на въззивното решение.

Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба основания о в правомощията на чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК , намира :

С обжалваното Решение , окръжният съд отменил решението на първата инстанция и след като е приел, че следва да се зачете решението на ПК Б. за възстановяване правото на собственост на „пасище-мера" от 0.882 дка , с оглед на променения регулационен статут е осъдил собствениците на укрупнения имот от 9080 кв.м. , застроен с бензиностанция , търговски комплекс, заведение за хранене, АГСС, магазин за аксесоари, сервиз с пристройка , TIR паркинг и пътни връзки да предадат на основание чл. 108 ЗС част от терена /заключена между А,Б,В и Г по скицата на вещото лице / на ищците, собственици на възстановена по реда на ЗСПЗЗ земеделска земя.

За да уважи иска на Н. П. и М. П. , въззивният съд , в правомощията на чл. 196 и сл. ГПК / отм./ на базата на самостоятелни фактически и правни изводи е приел, че 1./ ищците се легитимират надлежно като собственици на процесния недвижим имот а именно пасищна мера от 0.882 дка, обозначена по Скицата АБВГ, част от имот Nо 9001 по Картата на землището, на основание Решение Nо 28Р/ 15.09.1995 година на ПК Б. по чл. 18ж ал.1 ППЗСПЗЗ, влязло в сила/ като стабилен административен акт , породил гражданско-правните последици на възстановяване на собствеността на бивша земеделска земя /

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове