Решение № 463 от 30.10.2012 г. по гр. д. № 35/2012 г.

0 Shares

Анотация

Въпрос
За значението на изискването за съгласуване на списък обр. 1 за учебната година с началника на Регионалния инспекторат по образованието.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК ,IV г.о.в открито заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАДЕЖДА ЗЕКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕСКА РАЙЧЕВА, СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

при секретаря Юлия Георгиева и в присъствието на прокурора, като изслуша докладваното от съдията Светла Бояджиева гр.дело № 35 по описа за 2012 год.за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на СОУ“Д. М.“гр.София срещу решение от 29.09.11г.по в.гр.дело № 6783/11г.на Софийски градски съд,с което е потвърдено решение от 28.12.11г.по гр.дело № 57346/10г.на СРС,II г.о.,65 състав.С него е уважен искът за отмяна на незаконно уволнение с правно основание чл.344 ал.1 т.КТ,предявен от С. Б. А..

С определение № 715 от 14.06.12г.състав на IV г.о.на ВКС е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280 ал.1 т.1 ГПК по въпроса за значението на изискването за съгласуване на списък обр.1 за учебната година с началника на Регионалния инспекторат по образованието,като разрешен в противоречие със задължителната практика на Върховния касационен съд- Тълкувателно решение № 4 от 12.12.11г.по т.д.№ 4/11г.на ОСГК.

Според посочената задължителна съдебна практика съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. /§ 54, ал. 1, т. 5 ПЗР/ училищата в системата на народната просвета прилагат система на делегиран бюджет, която дава право на директора на училището самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището. Тези правомощия са регламентирани съответно в § 71, ал. 2, т. 5 ЗДБРБ за 2008 г.; § 69, ал. 1, т. 5 ЗДБРБ за 2009 г. и § 53, ал. 1, т. 5 ЗДБРБ за 2010 г. По силата на закона право на директора е да определи дали да се промени щатното разписание за дадена длъжност или не, съответно да утвърди ново/променено щатно разписание и в този смисъл щатното разписание влиза в сила след утвърждаването му от компетентния орган – именно директорът на училището, като за настъпването на тази промяна не се изисква съгласуване с началника на Регионалния инспекторат по образование.Въведеното с подзаконови нормативни актове /Наредба № 4 от 16.04.03 г. за документите в системата на народната просвета на МОМН и Наредба № 3 от 18.02.08 г. на МОН/ изискване за съгласуване на списък-образец № 1, част от който е щатното разписание на училището, с началника на Регионалния инспекторат по образование, няма значението на елемент от фактическия състав по утвърждаване на щата на учебното заведение.

С обжалваното решение въззивният съд е приел,че заповед № 30 от 28.09.10г.на директора на ответното училище,с която е прекратено трудовото правоотношение с ищцата С. Б. А., на длъжност „учител по философия“,на основание чл.328 ал.1 т.2 КТ,е незаконосъобразна.Изложени са съображения,че работодателят не е доказал наличието на решение на компетентния орган,взето по надлежния ред,за съкращение в щата – не е налице съгласуване на списък обр.№ 1 за учебната 2010/2011г.с началника на Регионалния инспекторат по образованието.

В касационната жалба се правят оплаквания за неправилност на решението с оплаквания за нарушение на материалния закон и необоснованост – отменителни основания по чл.281 т.3 ГПК.Касаторът поддържа,че за учебната 2010-2011година за учебния предмет „философия“няма открита щатна бройка за учител,тъй като в училището не могат да се осигурят 361 часа съгласно разпоредбата на чл.4 ал.2 т.1 от Наредба № 5/02г.Моли решението да бъде отменено,а исковете – да бъдат отхвърлени.

Ответницата по касационната жалба С. А. не заявява становище.

Върховният касационен съд,състав на Четвърто гражданско отделение,като разгледа жалбата и провери правилността на обжалваното решение на основание чл.291 ал.2 ГПК,намира следното:

Решението е неправилно.

По делото е установено,че трудовото правоотношение със С. А.,на длъжност „учител по философия“,е прекратено със заповед № 30/28.09.10г.на основание чл.328 ал.1 т.2 КТ,считано от 29.09.10г.В щатното разписание на ответното училище,в сила от 29.09.10г.,утвърдено от директора,не съществуват щатни бройки за длъжността „учител по философия“. Следователно към момента на прекратяване на трудовия договор е било налице приложеното основание за уволнение – съкращение в щата.С оглед отговора на въпроса,по който е допуснато касационното обжалване,щатното разписание е влязло в сила след утвърждаването му от директора на училището,без да е необходимо съгласуването му с началника на РИО.Като е приел обратното,въззивният съд е направил незаконосъобразен извод.

По изложените съображения решението следва да се отмени като по реда на чл.293 ал.2 ГПК исковете по чл.344 ал.1 т.1-3 КТ следва да се отхвърлят.

С оглед изхода на делото ответницата по жалбата ще следва да бъде осъдена да заплати на касатора направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600 лв съгласно представения списък по чл.80 ГПК.

Предвид на горното,ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД,IV г.о.

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение от 29.09.11г.,постановено по в. гр.дело № 6783/11г.на Софийски градски съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ предявения от С. Б. А.,със съдебен адрес:гр.София, [улица],против СОУ“Д. М.“ [населено място],ЖК“Д.“, [улица]иск с правно основание чл.344 ал.1 т.1 КТ за отмяна на незаконно уволнение,извършено със заповед № 30/28.09.10г.на директора на 69-то СОУ“Д. М.“ на основание чл.328 ал.1 т.2 КТ.

ОСЪЖДА С. Б. А. да заплати на СОУ“Д. М.“ сумата 600 лв/ шестстотин /разноски за адвокатско възнаграждение .

Решението е окончателно.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми