Решение № 433 от 15.06.2010 г. по гр.д. № 227/2009 г.

За приложението на разпоредбите на чл. 3 ЗВСГЗГФ, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и разграничаването на двете хипотези на възстановяване правото на собственост на бившите член-кооператори или на техни наследници върху горите и земите от горския фонд, както и за предпоставките, които следва да са налице, при всяко едно от двете основания за възстановяване собствеността върху горите.