Решение № 389 от 09.06.2009 г. по гр. д. № 2226/2008 г.

Допуснато е съществено нарушение на чл. 41, ал. 6, изр. 1, предл. второ ГПК /отм./, като на страната не е била изпратена призовка за заседанието на 17.12.2007 год., при положение, че не е била редовно призована за първото съдебно заседание на 31.05.2007 год. По този начин страната е била лишена от възможност да вземе участие в разглеждане на делото от въззивната инстанция, поради което решението на градския съд е постановено при условията на чл. 281, т. 3, предл. второ ГПК и съгласно чл. 293, ал. 2, предл. второ ГПК и чл. 293, ал. 3 ГПК следва да бъде отменено.