Решение № 369 от 17.01.2011 г. по гр. д. № 898/2009 г.

Анотация

Въпрос
За приложимостта на чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./ по отношение на незачетени вещни права при нищожност на правното основание, продажба на чужда вещ, произтичащи от конститутивен нотариален акт при хипотези, при разгледан спор за собственост с правопораждащо основание договор с вещно правен ефект, приет отчасти за нищожен на основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД.


Върховният касационен съд на Република България, състав на ВТОРО отделение на гражданска колегия, в ОТКРИТО съдебно заседание на двадесети септември две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емануела Балевска

ЧЛЕНОВЕ:
Снежанка Николова, Велислав Павков

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 898 /2009 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК - 293 ГПК.

И. Н. Г. от гр.Х. обжалва и иска да се отмени Решение Nо 346 от 14.02.2008 година постановено по гр,.д. Nо 1406/2007 година на Софийския градски съд , В ЧАСТТА, с което е отменено Решение от 12.06.2002 година по гр.д.Nо 3210/2002 г. на СРС- 46 с. и е прието за установено по отношение на него и на останалите страни,наследници на покойния Р. А. , черпещи права от НА Nо 107/1997 г., че Б. Б. е собственик - на основание Решение Nо 1399/19.05.1999 година на ПК В.- С. на ½ идеална част от празно дворно място с площ от 887.50 кв.м., съставляващо северозападната реална част от имот пл. Nо 1391/ кад.л.682 по неодобрения КП на кв. Д. , I част ,Б. г., целия от 1775 кв.м. и са осъдени да му предадат владението на ½ идеална част на собствения му имот, както и в ЧАСТТА , с която НА Nо 107/97 година и НА Nо 108 /1997 година са частично отменен на основание чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./.

С Определение по реда на чл. 288 ГПК, касационното обжалване по касационната жалба вх. Nо 9654 / 04.04.2008 година, заявена от И. Н. Г. от гр.Х. срещу Решение Nо 346 от 14.02.2008 година постановено по гр.д. Nо 1406/2007 година на Софийския градски съд, е допуснато само в частта, с която НА Nо 107/97 година и НА Nо 108/1997 година са частично отменен на основание чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./.

С касационната жалба се поддържа , че решението на въззивния съд , в частта, с което е налице произнасяне по чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./ е процесуално недопустимо, респ. неправилно поради допуснати нарушения на материалния закон и процесуалните правила, отменителни основания по чл. 283, т. 2 ГПК и чл. 283, т.3 ГПК.

Допустимостта касационното обжалване е обусловено от извода , че поставения процесуално-правен въпрос за приложимостта на чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./ по отношение на незачетени вещни права при нищожност на правното основание, продажба на чужда вещ, произтичащи от конститутивен нотариален акт при хипотези, при разгледан спор за собственост с правопораждащо основание договор с вещно правен ефект, приет отчасти за нищожен на основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД, се разрешава противоречиво от съдилищата , като се сочат Решение Nо 1138 от 11.11.2008 г. на ВКС по гр.д. Nо 4972/2007 година - II отд., ТР Nо 187/1986 год. на ОСГК на ВС и Решение Nо 206 от 16.03.2007 година на ВКС по гр.д. Nо 2971/2005 год.

В срока по чл. 287 ГПК е подаден отговор само от ответника З. Н.а чрез адв. Н. П.- САК , с който се поддържа довод за недопустимост на касационното обжалване.

Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка наличие на релевираните основания за отмяна на въззивното решение в обжалваната му част и в правомощията по чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК , намира :

С посоченото решение , окръжният съд в правомощията си на въззивна инстанция е отменил решението на първата инстанция по отхвърлените искове на Б. М. по чл. 108 ЗС и е постановил ново решение , с което 1./ по отношение на ответниците М. Х. А., М. Р. П., Х. Р. А./ заместили на основание чл. 120 ГПК /отм./ след смъртта ответника Р. Й. А./ и И. Н. Г. е приел за установено , че Б. Н. М. в собственик на основание Решение Nо 1399 от 18.05.1995 година на П."- С. на ½ идеална част от празно дворно място с площ от 887.50 кв.м., съставляващо северозападната реална част от имот пл. Nо 1391, нанесен в кадастрален лист Nо 682 по неодобрения кадастрален план на вила зона „Д. ч., Б. г. гр.С., цялото с площ от 1775 кв.м. и същите

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове