Решение № 325 от 27.09.2012 г. по гр. д. № 1718/2009 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос
Дали обект от многоетажна сграда става годен предмет на гражданския оборот преди завършване на сградата в груб строеж – изпълнени ограждащи стени и покрив. Твърди, че този въпрос се решава противоречиво от съдилищата, в подкрепа на което представя решения, както и че даденото разрешение от съда противоречи на преобладаващото разбиране, че обекти на гражданския оборот възникват след построяване на сградата в груб строеж – външни стени и покрив?

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в съдебно заседание на 25 септември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ДИАНА ЦЕНЕВА, БОНКА ДЕЧЕВА

при секретар Даниела Никова изслуша докладваното от председателя Ж. Силдарева гражданско дело N 1718/2009 год.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

С определение от 06.04.2010 г. на основание чл. 288 ГПК е допусната касационна проверка на решение от 06.07.2009 г. по гр. д. № 1072/09 г. на Пловдивски окръжен съд, с което е оставено в сила решение от 24.02.09 г. по гр. д. № 2696/08 г. на Пловдивски районен съд по разрешения с него въпросът кога обект в сграда, в която е предвидено изграждане на множество самостоятелни обекти, става годен предмет на гражданския оборот – когато е завършена цялата сграда до степен на груб строеж или когато е завършен самия обект независимо от това, че сградата не е достигнала степен на завършеност в груб строеж. В касационната жалба е обоснован довод за неправилно прилагане на закона – касационно основание по чл. 281, т. 3 ГПК.

Ответницата по жалбата Б. и С. К. я намират за неоснователна.

Върховният касационен съд разгледа жалбата и провери съдебния акт с оглед посочените касационни основания и съобразно изискванията на чл. 290, ал. 2 ГПК.

С обжалваното решение е потвърдено първоинстанционното, с което е отхвърлен предявения от Б. и Е. А., Д. Р. и Г. Н. срещу Б. и С. К. отрицателни искове за установяване, че ответниците не са носители на правото на строеж за самостоятелни обекти в сградата предвидена за построяване в УПИ IV-810, в кв. 27 по плана на [населено място],[жк], тъй като то не е реализирано в определения в чл. 67, ал. 1 ЗС петгодишен срок.

Съдът е отхвърлил иска след като е приел за установено, че към 06.11.1998 г. – датата на сключване на договор между ответниците като купувачи и [фирма] като продавач за покупко-продажба на апартамент и гараж, построени в груб строеж, тези обекти действително са имали тази степен на завършеност, тъй като предвидената за изграждане четири етажна сграда с партерен и мансарден етажи е била завършена до четвърти етаж, покрит с бетонна плоча. Обектите предмет на договора се намират на партерния и първия етажи, поради което са били завършени до степен на груб строеж и са могли да бъдат предмет на разпореждане.

По делото е установено, че ищците като собственици на терена, са учредили право на строеж в полза на [фирма] за построяване на четириетажна сграда в срок до 12.09.1998 г. С решение от 27.12.2006 г. по гр. д. № 148/2006 г. на Пловдивски окръжен съд договорът за суперфиция е развален поради неизпълнение на основание чл. 87, ал. 2 във вр. с чл. 3 ЗЗД.

С приета техническа експертиза е установено, че към момента на сключване на договора за продажба сградата не е била завършена в груб строеж по смисъла на пар. 5, т. 46 от ДР на ЗУТ, тъй като не е бил поставен покрив. Завършеността й не е констатирана по реда на чл. 181, ал. 1 ЗУТ от компетентните органи на общинската администрация. Вещото лице е изразило становище, че обектите, предмет на договора за продажба са били завършени, тъй като се намират на партерния етаж на сградата, но не са въведени в експлоатация.

При така установените факти изводът, за неоснователност на иска е необоснован и направен при неправилно прилагане на закона.

Въпросът дали продадените обекти са били годен обект на гражданския оборот е решен в противоречие на закона и възприетото в ТР № 1 от 04.05.2012 г. по т. д. № 1/2011 г. на ОСГК на ВКС. В него е прието, че правото на строеж, когато е учредено с единен договор за множество обекти в сграда, включително и при последващо прехвърляне на правото на строеж на други лица, се счита упражнено по смисъла на чл. 67 ЗС с изграждането на сградата в степен на груб строеж или на съответния етап от нея, за който е издадено строителното разрешение. Съобразно това от този момент възникват годни обекти на гражданския оборот, които могат да бъдат предмети на разпоредителни сделки.

При сключване на договора, от който ответниците черпят права, сградата не е била завършена в груб строеж, поради което не са били налице самостоятелни обекти, с които да се извършат валидни разпоредителни сделки.

Като е приел друго съдът е постановил незаконосъобразно решение, поради което то следва да бъде отменено. Вместо него на основание чл. 293, ал. 2 ГПК ще бъде постановено друго, с което искът ще бъде уважен. Ответниците не се легитимират като собственици на обектите, предмет на договора за покупко-продажба, тъй като те не съставляват годен обект на гражданския оборот, поради което договорът поради липса на предмет е нищожен и не е породил желаното правно действие.

При този изход на спора и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК искането на касаторите, ищци по иска, за присъждане на направените разноски за касационната инстанция ще бъде уважено. Ответниците по иска ще бъдат осъдени да им заплатят сумата от 1577 лв., включваща държавни такси и разноски за един адвокат установени с договор за правна помощ, сключен с адв. В. К. -Б. от АК-П..

По изложените съображения Върховният касационен съд, I г. о.

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА решение от 06.07.2009 г. по гр. д. № 1072/09 г. на Пловдивски окръжен съд и решение от 24.02.09 г. по гр. д. № 2696/08 г. на Пловдивски районен съд и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б. Н. А. с ЕГН 30084742, Е. П. А. с ЕГН [ЕГН], Д. Б. Р. с ЕГН [ЕГН] и Г. Т. Н. с ЕГН [ЕГН], че Б. А. К. с ЕГН [ЕГН] и С. А. К., двамата от [населено място], кв. Долни воден, [улица] не са собственици на апартамент „В“, намиращ се на първия етаж, със застроена площ от 65 кв. м., при съседи на етажа ап. „Б“ и „Г“, отгоре ап. „Е“ и „Ж“ и припадащите му се идеални части от общите части на сградата от 3.965%; изба № 9 с площ от 6.80 кв. м., при съседи : изби № 8, № 10 и коридор и гараж № 3 със застроена площ от 18.02 кв. м., в партерния етаж на сградата, при съседи : гаражи №№ 1, 2, 4 и магазин № 3 ведно с 1.067 % ид. ч. от общите части на сградата, построена в УПИ IV-810, в кв. 27 по плана на [населено място],[жк].

ОСЪЖДА Б. А. К. с ЕГН [ЕГН] и С. А. К., двамата от [населено място], кв. Долни воден, [улица] да заплатят на Б. Н. А. с ЕГН 30084742, Е. П. А. с ЕГН [ЕГН], Д. Б. Р. с ЕГН [ЕГН] и Г. Т. Н. с ЕГН [ЕГН], всички със съдебен адрес [населено място], [улица], ет. 1, кантора 1 сумата 1577 (хиляда и петстотин седемдесет и седем лева) разноски за касационното производство.


Свързани съдебни актове


Цитирани норми