Решение № 323 от 18.05.2010 г. по гр.д. № 1338/2009 г.

Съгласно чл. 236, ал. 2 ГПК към диспозитива на решението се излагат мотиви, в които се посочват исканията и възраженията на страните и правните изводи на съда по отношение на тях.