Решение № 305 от 01.04.2010 г. по гр.д. № 640/2009 г.

Относно приложението на пар. 9 ПЗР ЗВСГЗГФ и чл. 10, ал. 5 ЗСПЗЗ и реда за признаване правото на възстановяване на собствеността върху земеделска земя, която след кооперирането й е включена в държавния горски фонд.