Решение № 304 от 08.04.2010 г. по гр. д. № 631/2009 г.

Относно правната същност и значение на решението на общинската служба по земеделие /поземлената комисия/ за възстановяване на собствеността върху конкретни гори и земи, при защита правото на собственост в производството по чл. 13, ал. 8 ЗВСГЗГФ, и дали при спор за материалното право на собственост, отнесен към предходен период, съдът следва да отмени съгласно чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./ съставените в по-късен момент актове, с които се признава правото на собственост за спорните имоти.