Решение № 300 от 20.04.2010 г. по гр. д. № 4302/2008 г.

Бил ли е правосубектен ответника по исковата молба – „П“ Е. – В. , като универсален правоприемник, да издаде заповедта за прекратяване на трудовия договор?