Решение № 299 от 12.04.2010 г. по гр. д. № 4716/2008 г.

Дали може по реда на чл. 13, ал. 2 ЗВСГЗГФ да се възстановява собственост на наследниците на лице, починало преди национализацията или отнемането на горите? Дали издаденото въз основа на чл. 20 ЗГ ПМС № 1* от 1940 г. е сред допустимите съгласно чл. 13, ал. 3 ЗВСГЗГФ и чл. 14 ЗВСГЗГФ, ал.1 и ал.5 доказателствени средства за доказване правото на собственост върху горите?