Решение № 276 от 18.01.2017 г. по гр. д. № 2138/2016 г.

Необходимо ли е съгласно чл. 3, ал. 3 ЗОПДИППД /отм./ признаване по реда на чл. 463 НПК и сл. на постановената в друга държава присъда срещу проверяваното лице – български гражданин, ответник в гражданското съдопроизводство по чл. 28 ЗОПДИППД /отм./, за извършено от него престъпление в чужбина?
В случай, че проверяваното лице вече е изтърпяло наложеното с чуждестранната присъда наказание в държавата, където тя е постановена, какъв е редът за признаване на тази присъда в Република България, за да представлява тя годно правно основание за предявяване на иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност?