Решение № 276 от 18.05.2010 г. по гр.д. № 353/2009 г.

За писмените доказателства,посредством които в производство по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ е допустимо установяване принадлежността на правото на собственост върху заявени за възстановяване земеделски земи към патримониума на наследодателя и по-специално по въпроса представляват ли протоколите на ТПС комисии и стар картен материал такива писмени доказателства.