Решение № 262 от 04.08.2011 г. по гр. д. № 102/2010 г.

За доказателственото значение в производството по иск по чл. 13, ал. 2 ЗВСГЗГФ и на иск по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ на факта на декларирането по реда на Указ № 573/28.05.1949 г. на Президиума на Великото народно събрание за задължително пререгистриране на непокритите земеделски имоти на притежаваните към този момент земеделски земи и гори.