Решение № 254 от 13.06.2011 г. по гр. д. № 336/2010 г.

Дали в делбеното производство съдът е длъжен да зачете представени от ищеца доказателства по чл. 278 ГПК /отм./ за собствеността върху делбения имот, когато съделителите не оспорват наследствения характер на този имот?