Решение № 253 от 07.01.2014 г. по гр. д. № 1181/2013 г.

Анотация

Въпрос
Относно вида на установеното от ищците владение върху имот – частна общинска собственост и до възможността да настъпят правните последици на кратката придобивна давност по отношение на имот/частна общинска собственост/.
Отговор

При изчисление при релевирано възражение за придобивна давност на имот - недвижима частна общинска собственост, срокът, който би дал основанието - при наличие на останалите елементи от фактическия състав на чл. 79, ал. 1 ЗС, да се придобие на правото на собственост по оригинерен начин, следва да е изтекъл или да изтича като крайна дата на 31.05.2006 год. Това означава, че началният момент, от който срокът следва да е започнал да тече /без прекъсване/ е преди или най-късно към дата 01.06.1996 год. Към този момент е в действие правилото на чл. 86 ЗС в редакцията му от изм. с ДВ, бр.33/1996 год. - в сила от 01.06.1996 год., според която не могат да се придобиват по давност само имоти, публична общинска собственост, или по аргумент на противното - в рамките на този срок може да бъде придобит имот частна общинска собственост.


Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в съдебно заседание на трети октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ТЕОДОРА НИНОВА, ВАСИЛКА ИЛИЕВА

със секретар Даниела Цветкова, изслуша докладваното от председателя (съдията) ТЕОДОРА НИНОВА гражданско дело под № 1181/2013 година

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

Обжалвано е въззивно решение с № 1587 от 30.10.2012 год., постановено по гр.дело № 2189/2012 год. по описа на Пловдивския окръжен съд, VII-ми състав, с което е отменено изцяло решение № 1747 от 10.05.2011 год. по гр.дело № 10613/2010 год. по описа на Пловдивския районен съд, Х състав и вместо него е постановено друго за признаване за установено в отношенията между М. Щ. П. с ЕГН [ЕГН] и М. Щ. М. с ЕГН [ЕГН], двете от [населено място], [улица], от една страна, и Община-П., [населено място], пл."С. С." № 1, от друга страна, че [община] не е собственик на ½ ид.част от дворно място, застроено и незастроено, цялото с площ от 133.50 кв.м., а по акт за частна общинска собственост № 1273/03.07.2009 год. с площ от 114 кв.м. и по скица № 18434/29.06.2010 год. с площ от 129 кв.м., представляващо ПИ № 1558, включен в УПИ ХIV-1557, 1558, в кв.335 по плана на трета градска част, [населено място], [улица], с идентификатор 56784.523.1558 и на находящите се в него сгради: жилищна еднофамилна с идентификатор 56784.523.1558.1, хангар, депо, гараж с идентификатор 56784.523.1558.2, селскостопанска сграда с идентификатор 56784.523.1558.3, при граници и съседи: от север - ПИ № 1557, от изток- [улица], от юг и запад - УПИ IV-компл.застр., а по скица с имоти с идентификатори 56784.523.29, 56784.523.30, 56784.523.9550 с осъждане [община], [населено място], пл."С. С." № 1, да заплати на М. Щ. П. с ЕГН [ЕГН] и М. Щ. М. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини