Решение № 244 от 23.03.2017 г. по гр. д. № 1318/2016 г.

Анотация

Въпрос
Допустимо ли е в производство по иск с пр. осн. чл. 124, ал. 5 ГПК съдът да прави преценка относно вероятната основателност на молбата за отмяна , която ищецът по иска евентуално би предявил при уважаване на иска по чл. 124, ал. 5 ГПК или такава преценка следва да се извърши от съда, сезиран с молба за отмяна на влязло в сила решение? Респективно, допустимо ли е при преценката за наличието на правен интерес от водене на иска по чл. 124, ал. 5 ГПК съдът да извършва проверка на начинът, по който документът , обект на твърдяното престъпно обстоятелство , е бил ценен от съда , чието решение се цели да бъде отменено по реда на чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК и дали същият е послужил при формиране вътрешното убеждение на съда?
При наличието на изтекла давност на наказателното преследване по чл. 80, ал. 3 НК за твърдяното от ищеца престъпно обстоятелство и на прекратено на това основание наказателно преследване, следва ли да се приеме, че е налице твърдяната от ищеца отрицателна предпоставка за допустимост на иска по чл. 124, ал. 5 ГПК? Допустимо ли е въззивният съд да определя / изменя основанието, на което прокурорът е прекратил образувано наказателно преследване за твърдяното в производството по чл. 124, ал. 5 ГПК престъпно обстоятелство?
Отговор

Положителния изход от евентуално производство по отмяна на осн. чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК не съставлява процесуална предпоставка за допустимост на иска по чл. 124, ал. 5 ГПК. Поради това не се налага в това производство да се обсъжда основателността на евентуалната молба за отмяна, основаваща се на уважително решение по иска за установяване на престъпно обстоятелство.С оглед на това не може да се приеме, че евентуалната възможност за отхвърляне на молбата за отмяна, определя липсата на правен интерес от водене на иска по чл. 124, ал. 5 ГПК и респ. неговата недопустимост.

Съгласно текста на чл. 124, ал. 5ГПК, искът за установяване на престъпно обстоятелство от значение за едно гражданско правоотношение или за отмяна на влязло в сила решение се допуска в случаите когато наказателното преследване не може да бъде възбудено или е прекратено на някое от основанията по чл. 24, ал. 1, т. 2-5 или е спряно на някое от основанията по чл. 25, т. 2 или чл. 26 НПК и в случаите когато извършителят е останал неоткрит.

Следователно хипотезата на чл. 124, ал. 5 ГПК включва като процесуална предпоставка за допустимост на установителния иск невъзможността престъпното обстоятелство да бъде установено и преследвано по реда на НК и НПК и то в посочените случаи на прекратяване и спиране и в случаите когато извършителят е останал неоткрит. Когато ищецът се позовава на някоя от хипотезите, препятстващи развитието на наказателно производство, същият следва да представи доказателства за това. В случая ищецът се е позовал на постановление за прекратяване на наказателно производство №1336/18.05.2012 г., досъдебно производство ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Професионална дейност: от 21.06.1984 г. до 21.06.1985 г.– стажант - съдия в Софийски окръжен съд от 01.09.1985 г. до 20.02.1988 г. – юрисконсулт в отдел „Правен“ на Окръжен съвет- Кюстендил от 01.04.1988 г. до 01.05.1990 г. – адвокат в Адвокатска колегия-Кюстендил от 02.05.1990 г. до 01.04.1994 г. – съдия в Районен съд - Кюстендил от 01.04.1994 г. до 15.09.1995 г. – съдия в Окръжен съд - Кюстендил от 15.09.1995 г. до 15.03.2001 г. – съдия в Софийски градски съд от 15.03.2001 г. до 18.01.2010 г. – съдия в Апелативен съд - София от 18.01.2010 г. до 03.10.2017 г. – съдия във Върховен касационен съд, Гражданска колегия от 03.10.2017 г. - член на ВСС Участие в комисии: Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия Комисия по професионална етика към Съдийската колегия