Решение № 234 от 13.05.2010 г. по гр.д. № 1099/2009 г.

Анотация

Въпрос

За възстановянето правото на собственост по отношение на отчужден незастроен имот, който след одържавяването му е застроен, освен върху останалата незастроена част, ако тя може да се обособи като самостоятелен обект на собственост.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА, ВЕСЕЛКА МАРЕВА

Производството е по чл. 290 ГПК, чл. 291, ГПК, чл. 292 ГПК, чл. 293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ищците Д. А. Й., К. А. К., Н. А. К., К. Ц. Д., Р. Д. С., Ц. Д. Ц., К. Й. Н., В. Й. Д., А. Й. Ж. , Й. А. Н., Д. Г. Д., С. Д. Б., Г. Д. Б. и Д. Д. Б., чрез пълномощника им адв. П против решение № 433 от 8.04.2009 г., постановено по гр.д. № 1* от 2008 г. на Окръжен съд В. , с което е отменено решение № 1* от 10.05.2008 г. по гр.д. № 3294/2005 г. на Районен съд В. за уважаване на предявения ревандикационен иск по отношение на построените в недвижим имот в гр. В., кв."В", представляващ ПИ № 391 в кв.39 по ЗРП на кв. Виница, с площ от 1500 кв.м., очертан със зелен цвят на приложената към заключението на вещото лице Л. В. скица на лист 107 и 108 от делото едноетажен магазин на бетонна основа с площ от 82 кв.м., състоящ се от търговска зала, склад и коридор, едноетажен магазин на бетонна основа със застроена площ от 137 кв.м., състоящ се от търговска зала, склад и коридор и е постановено друго за отхвърляне на ревандикационния иск в тази част.

Касаторите са изложили твърдения, които по същество се свеждат до довод за неправилно приложение на материалния закон, поради което искат отмяна на атакуваното решение и постановяване на друго, с което ревандикационният иск бъде уважен и за процесните временни постройки.

Ответникът по касационната жалба П. к. „В", гр. В. оспорва същата.

С определение № 1* от 22.12.2009 г., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, поради противоречие на въззивното решение с указанията по приложение на материалния закон в Тълкувателно решение № 1 от 17.05.1995 г., ОСГК.

Въззивното решение в частта, с която е уважен предявения ревандикационен иск по отношение на поземления имот № 391 в кв.39 по ЗРП на кв. Виница, с площ от 1500 кв.м., очертан със зелен цвят на приложената към заключението на вещото лице Л. В. скица на лист 107 и 108 от първоинстанционното производство, е влязло в сила на основание чл. 296, т. 3, предл. първо ГПК с постановяване на определението № 1* от 22.12.2009 г. в частта, с която не е допуснато касационно обжалване по касационната жалба на П. к. „В", гр. В.. С. със сила на пресъдено нещо между страните е установено, че на ищците е възстановена собствеността на поземления имот на основание ЗВСНОНИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДС и ЗС, а ответната к. няма правно основание да държи същия.

По отношение висящият в настоящото производство спор за собствеността на изградените в поземления имот два магазина, въззивният съд е приел, че същите са с временен характер, с оглед заповед № 2* от 12.10.1974 г. на председателя на ИК на ГНС В. , с която терена е предоставен на РПК"Н" за възмездно ползване - монтиране на павилиони. Счетено е, че ответната к. не е доказала да е правоприемник на посоченото РПК. Искът обаче е отхвърлен, тъй като временните обекти са построени върху земя, която в този период е била държавна собственост и съответно магазините по силата на чл. 92 ЗС са станали собственост на държавата, поради което ищците могат да ревандикират това което притежават по реституция, но не могат да се позовават на правилото на чл. 92 ЗС по отношение на тези обекти.

Този извод на съда е незаконосъобразен. Съгласно Тълкувателно решение № 1 от 17.05.1995 г., ОСГК не се възстановя правото на собственост по отношение на отчужден незастроен имот, който след одържавяването му е застроен, освен върху останалата незастроена част, ако тя може да се обособи като самостоятелен обект на собственост. Временни обекти са тези, за които е дадена възможност временно да съществуват върху

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове