Решение № 218 от 17.03.2010 г. по гр.д. № 984/ 2009 г.

В производството по оспорване законността на уволнението извършено на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ, може ли съдът да извърши собствена проверка на причината, поради която за страната е настъпила обективна невъзможност да изпълнява трудовия си договор, когато тази причина е установена от оторизиран орган и документирана по делото – в случая с писмо изходящо от органите на МВР, по даване довереност за контрол и работа с взривни материали на лица по списък работещи при работодателя, след извършена от тях проверка или съдът е длъжен да се съобрази с доказателствената сила на представения документ, както и отразява ли се върху законността на прекратения трудов договор по т. 12 на чл. 328, ал. 1 КТ, отпадането на причината, поради която работникът е изпаднал в обективна невъзможност да изпълнява трудовия си договор, след заповедта за уволнението.