Решение № 213 от 25.02.2014 г. по гр. д. № 48/2013 г.

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Анотация

  Въпрос
  Ищецът , предявил установителен иск за прогласяване нищожност на договор за прехвърляне на недвижим имот, има правен интерес да предяви този иск, когато твърди и представя доказателства, че е собственик на целия процесен имот, макар и да не е страна по договора . В този случай ищецът брани правото си на собственост тъй като с предявения иск за нищожност се домогва до постановяването на положително за него съдебно решение, с което със силата на пресъдено нещо да бъдат отречени правните последици на атакувания договор – неговото облигационно действие между страните и най – вече вещно – прехвърлителния ефект на договора, имащ за предмет имота, собственост на ищеца. Когато обаче самия ищец твърди и представя доказателства , че не е собственик на целия, а само на идеална част от имота, предмет на договора, предвид принципната процесуална забрана по чл. 26, ал. 2 ГПК да не се предявяват пред съда чужди права от свое име / освен случаите на процесуална субституция / този ищец е процесуално легитимиран и има правен интерес да води иска за нищожност само до размера на своето право на собственост, чиято защита търси и е процесуално легитимиран. В обобщение, с решението е прието , че „когато само един от съсобствениците предяви иск за нищожност на целия договор този иск като предявен в нарушение на императивната процесуална забрана по чл. 26, ал. 2 ГПК , а следователно и поради липса на признат от закона правен интерес, е недопустим в частта му, с която нищожността се претендира досежно идеалните части на останалите съсобственици, които не са предявили иска като обикновени другари в процеса.

  Достъпно за логнати потребители и абонати

  За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

  или

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
  съдия Олга Керелска
  Професионална дейност: от 21.06.1984 г. до 21.06.1985 г.– стажант - съдия в Софийски окръжен съд от 01.09.1985 г. до 20.02.1988 г. – юрисконсулт в отдел „Правен“ на Окръжен съвет- Кюстендил от 01.04.1988 г. до 01.05.1990 г. – адвокат в Адвокатска колегия-Кюстендил от 02.05.1990 г. до 01.04.1994 г. – съдия в Районен съд - Кюстендил от 01.04.1994 г. до 15.09.1995 г. – съдия в Окръжен съд - Кюстендил от 15.09.1995 г. до 15.03.2001 г. – съдия в Софийски градски съд от 15.03.2001 г. до 18.01.2010 г. – съдия в Апелативен съд - София от 18.01.2010 г. до 03.10.2017 г. – съдия във Върховен касационен съд, Гражданска колегия от 03.10.2017 г. - член на ВСС Участие в комисии: Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия Комисия по професионална етика към Съдийската колегия