Решение № 196 от 16.10.2013 г. по гр. д. № 2326/2013 г.

Анотация

Въпрос
С какви доказателствени средства е допустимо установяване на договор за поръчка с фигурата на косвеното представителство по чл. 292, ал. 2 ЗЗД, когато предмет на договора е придобиване на МПС на стойност над 5 000 лв. поради противоречие на изводите във възивното решение с Р № 375/03.01.2011г. по гр.д.№ 288/2011г. на ВКС III гр.о., Р № 27/10.09.2012г. по т.д.№ 154/2010г. на ВКС, II т.о.?


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на 17 септември две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА, БОНКА ДЕЧЕВА

при участието на секретаря Даниела Никова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр.дело 2326 /2013 година

Производството е по чл. 290 ГПК

С определение № 259 от 20.05.2013 г.. по касационна жалба на Д. И. Д. е допуснато касационно обжалване на решение № 302 от 15.12.2012г. по гр.д.№395/2012г. на Старозагорски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 47/21.01.2011 г. по гр.дело № 2649/2010 г. на Районен съд [населено място], с което е признато за установено по отношение на жалбоподателя, че ищецът [фирма] [населено място] е собственик на ремарке за лек автомобил /каравана за живеене/, марка LMS CARAVAN, шаси W 0929211940L06011, ДК [рег.номер на МПС] и е отхвърлен предявения от жалбоподателя насрещен иск по чл. 108 ЗС против търговското дружество за същото ремарке за лек автомобил.

В касационната жалба се прави оплакване за недопустимост на решението поради това, че ищецът вместо установителен иск за собственост е следвало да предяви осъдителен иск по чл. 284, ал. 2 ЗЗД, щом съдът е приел, че се касае за отношения по договор за поръчка и отчетна сделка. Наведено е и оплакване за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон - правилата за договор за поръчка, нарушение на процесуалните правила поради това, че е допуснато установяване на договор за поръчка за сделка с цена над 5 000 лв. със свидетелски показания и е възприета конструкция по косвено представителство, която е нелогична и за необоснованост на извода, че ищцовото дружество е собственик.

Ответницата по касация [фирма] [населено място] оспорва жалбата. Счита, че решението е допустимо, защото веща е в негово владение тъй като на практика дружеството се явява доверител. Предлага друга конструкция на отношенията си - придобиване на процесната каравана на името на касатора, но без упълномощителя и упълномощената да са желаели последиците от това, а вместо това са се уговорили представляващата дружеството да действа за себе си с оглед бъдещото учредяване на търговско дружество.

Върховен касационен съд, първо гр.о., като обсъди заявените в касационната жалба основания и данните по делото, приема следното:

По основанието за допускане:

Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1 т. 1 ГПК по въпроса: с какви доказателствени средства е допустимо установяване на договор за поръчка с фигурата на косвеното представителство по чл. 292, ал. 2 ЗЗД, когато предмет на договора е придобиване на МПС на стойност над 5 000 лв. поради противоречие на изводите във възивното решение с Р № 375/03.01.2011г. по гр.д.№ 288/2011г. на ВКС III гр.о., Р № 27/10.09.2012г. по т.д.№ 154/2010г. на ВКС, II т.о. С първото решение е прието, че по аргумент от чл. 292, ал. 2 ЗЗД договорът за поръчка, ако няма за предмет правни действия с вещни права върху недвижими имоти, не е необходимо да е в специална форма. Писмената форма е само за доказване, а то е допустимо с доказателствените средства в гражданския процес. Когато договорът за поръчка има за предмет сключване на договор на стойност над 5 000 лв. е в сила забраната на чл. 164, ал. 1, т. 3 ГПК - недопустими са свидетелски показания. С второто решение е прието, че писмената форма за доказване на договор на стойност над 5000 лв. не може да се установява със свидетелски показания.

Следващия въпрос е: какви облигационни отношения са налице в случай когато упълномощеният купува движима вещ на името на упълномощителя, която в последствие той се задължава да прехвърли на упълномощения обратно и как следва да се докажат такива отношения - налице ли е косвено представителство в този случай. По този въпрос е допуснато касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Описаните облигационни отношения сочат на фигурата на подставено лице, или така наречената персонална симулация, при която две лица сключват сделка, но желаят да я прикрият пред третите лица и се уговарят като страна по нея привидно да фигурира друго лице. При тази правна фигура са налице три правоотношения: 1. упълномощаване от лицето, което ще бъде привидна страна по

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове