Решение № 188 от 07.04.2010 г. по гр. д. № 4607/2008 г.

Относно кръга на годните писмени доказателства по чл. 13, ал. 3 ЗВСГЗГФ, установяващи правото на собственост върху горите и земите от горския фонд.