Решение № 186 от 25.07.2012 г. по гр. д. № 83/2012 г.

Анотация

Въпрос
Създават ли се права за кооперативните организации, които са построили сгради върху общинска земя, без да е налице валидно учредено право на строеж? Налице ли е правна легитимация на Р., с оглед на предхождащо вливане чрез поемане на дейност и последващо правоприемство? Следва ли правото да се придобие собствеността с влизане в сила на ЗОбС да се признае на организацията-правоприемник? Установяването произхода на средствата за строителство може ли да стане не само с писмени , но и с гласни доказателства? Дали понятието „сгради и постройки’, по чл. 3 ал.3 от ЗОбС включва временните постройки, посочени в чл.120 ППЗТСУ/ отм./? Договорът за прехвърляне на търговско предприятие, в който е отразено запазване на юридическата самостоятелност на прехвърлителя, води ли до ограничаване на правоспособността му?


Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на четвърти юни две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА , ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 83 /2012 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 -293 ГПК.

РПК „И. -Л.- С.", [населено място], представлявана от Г. А. С. чрез адв,.С. В. обжалва и иска да се отмени Решение от 21.07.2011 година по гр.възз.д.Nо 1018/2007 год. на СГС - I. отд.

Поддържа се , че решението е неправилно, поради допуснати нарушения по приложение на материалния закон, нарушения на процесуален закон и е необосновано, основания за отмяна по см. на чл. 281, т. 3 ГПК.

Касационното обжалване е допуснато по въпросите : създават ли се права за кооперативните организации, които са построили сгради върху общинска земя, без да е налице валидно учредено право на строеж; налице ли е правна легитимация на РПК, с оглед на предхождащо вливане чрез поемане на дейност и последващо правоприемство; следва ли правото да се придобие собствеността с влизане в сила на ЗОбС да се признае на организацията-правоприемник; установяването произхода на средствата за строителство може ли да стане не само с писмени , но и с гласни доказателства; дали понятието „сгради и постройки’, по чл. 3, ал. 3 ЗОбС включва временните постройки, посочени в чл. 120 ППЗТСУ/ отм./; договорът за прехвърляне на търговско предприятие, в който е отразено запазване на юридическата самостоятелност на прехвърлителя, води ли до ограничаване на правоспособността му."

В срока по чл. 287 ГПК е подаден писмен отговор от ответника по касация- В. и Л. Ч. чрез адв.Й. Ц., с който се оспорва основателността на доводите , релевирани с касационната жалба.Претендират се разноски по делото .

Състав на ВКС- състав на второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба основания по чл. 291 ГПК и чл. 293, ал. 2 ГПК , намира :

С посоченото решение , Софийският градски съд в правомощията си на въззивна инстанция по чл. 196 ГПК и сл./ отм./ е оставил в сила Решение от 06.10.2003 година по гр.д. Nо 3781/2000 година на Софийския районен съд по отхвърлените искове на к. срещу С. О. , Л. Ч. и В. К.- Ч. по чл. 108 ЗС по отношение на следния недвижим имот- масивна сграда с две тела- ниско етажно тяло с две гаражни клетки и високо двуетажно тяло със склад, магазин за резервни части и санитарен възел на първия етаж и склад и стая за персонала на втория етаж както и на прилежащ терен -дворно място, съставляващо имот пл. Nо * кв. 25 м."О." с площ от 1100 кв.м.

За да отхвърли иска, въззивният съд е приел, че ангажираните по делото доказателства не установяват правоприемство между ПК"Л." кв. О. и РПК „И."-Л. С., приел е че сградите , изградени при режим на строителство с временен статут чл. 120, ал. 4 ППЗТСУ/ отм./ не попадат в хипотезите на чл. 2, ал. 3 ЗОбС/ отм./ , както и е приел, че извършеното разпореждане в полза на [фирма] С. на продажба на предприятие, предполага разпореждане и с имота , предмет на спора , поради което ищецът не е материално-легитимирана страна по предявения иск.

По поставените материално-правни въпроси настоящият състав съобрази:

С Решение Nо 1209 от 27.09.2001 година по гр.д. Nо 2353/2000 година на ВКС-IV отд. по приложение на чл. 2, ал. 2 ЗОбС/ отм./ се приема, че „сградите и постройките, изградени от кооперативни организации до 13.07.1991 година построени с техни средства върху държавна земя , са техни собствени, макар на кооперацията да не е учредено право на строеж".Приема се , че с цитираната разпоредба се сочи, кои обекти се изключват от обхвата на общинската собственост,и макар и да не е посочено изрично, се приема , че разпоредбата има реституционен характер. Правилото на чл. 2, ал. 3 ЗОбС /отм./ е законодателен израз на отделяне и обособяване на общинската от държавната собственост на основата нa Конституцията от 1991 година , както и на проявление на идеята за възстановяване на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове