Решение № 173 от 05.12.2013 г. по гр. д. № 3403/2013 г.

Анотация

Въпрос
Относно допустимостта на производството за съдебна делба на включени допълнително недвижими имоти от ищеца до първото по делото съдебно заседание, имащ характер на обуславящ изхода на спора , при констатирана липса на съдебна практика по приложение на чл. 287 ал. 2 ГПК / отм./ респ. на чл. 341 ал. 2 ГПК, приема че е налице основание за допускане на касационното обжалване.


Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на двадесет и трети септември две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 3403 /2013 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

М. Р. С. от [населено място] чрез адв. Г. М. - АК П. обжалва и иска да се отмени въззивно Решение Nо 15 от 11.01.2013 година, постановено по гр. възз.д. Nо 565/ 2012 година на ОС - София, в частта , с която е обезсилено решението на първата инстанция и производството за съдебна делба на посочените имоти е прекратено. Поддържа , че в обжалваната част въззивното решение е неправилно и постановено в нарушение на процесуални правила, основание за отмяна по см. на чл. 281 т. 3 ГПК.

Касационното обжалване е допуснато по чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК с довод , че доуточнения правен въпрос за допустимостта на производството за съдебна делба на включени допълнително недвижими имоти от ищеца до първото по делото съдебно заседание, имащ характер на обуславящ изхода на спора , при констатирана липса на съдебна практика по приложение на чл. 287 ал. 2 ГПК / отм./ респ. на чл. 341 ал. 2 ГПК, приема че е налице основание за допускане на касационното обжалване.

В срока по чл. 287 ГПК е подаден писмен отговор от защитата на ответниците по касация М. Л. З., Ф. Р. З. и Д. Р. З. чрез адв. С. П. оспорва основанието за допускане на касационно обжалване с довод , че поставените въпроси не касаят предмета на делото и са неотносими , неточно формулирани, тъй като не се касае до заявена допълнителна искова молба , а до такава по чл. 278 ал. 2 ГПК / отм./. С отговорът се сочи , че по поставения въпрос, доколкото се касае до молба по чл. 287 ал. 2 ГПК / отм./ е налице задължителна съдебна практика- Решение Nо 782 от 12.10.2009 год. по гр.д. Nо 2988/2008 год. на ВКС-I г.о. , която е съобразена от въззивния съд и въпросът не налага ново произнасяне. Излагат се доводи и за неоснователност на искането за допускане на делбата, поради липса на съсобственост.

Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на релевираните основания за отмяна и в правомощията на чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК, намира :

С посоченото решение , окръжният съд в правомощията си на въззивна инстанция по реда на чл. 196 ГПК и сл. / отм./, на основание чл. 209 ал. 1 ГПК/ отм./ е обезсилил решение на районния съд в частта , с която е отхвърлен иска за делба на следния недвижим имот : 1./ ½ идеална част от дворно място от 500 кв.м., с построените в него къща с дюкян и обор, [населено място] , „Т. м." кад. Nо 38558.6.145 2./ ½ идеална част от дворно място от 400 кв.м., [населено място] ,"Т. м., попадащо в имот с кад. Nо 38558.6.304; 3./½ идеална част от ливада в м."Н. л." с площ от 2.9 дка землището на [населено място] с кад. Nо 38558.14.260 ; 4./1/2 идеална част от ливада в м."П. р." с площ от 9 дка кад. Nо 38558.10.189 , землището на [населено място] 5./ нива с шамак ливада от 13 дка в м.Б.", землището на [населено място] 6./ нива 4 дка в м."Б.", землището на [населено място] и 7./ нива 2 дка в м."Б." , землището на [населено място] е прекратил производството за съдебна делба по отношение на посочените имоти.

За да приеме , че решението на първата инстанция е процесуално недопустимо , въззивният съд е приел, че молбата на ищцата , подадена в срока по чл. 278 ал. 2 ГПК / отм./ за включване в делбената маса и посочените недвижими имоти , е ненадлежно предявяване на иск за делба, обосноваващо неговата недопустимост.

Безспорно разпоредбата на чл. 287 ал. 2 ГПК /отм./ , възпроизведена текстово в чл. 341 ал. 2 ГПК е разпоредба от процесуално естество, като

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове