Решение № 128 от 14.06.2013 г. по гр. д. № 996/2012 г.

  Анотация

  Въпрос
  Относно допустимостта на исковете в случаите, когато те са предявени преди да е настъпил юридическия факт на прекратяване на трудовото правоотношение.


  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, III г.о. в публично заседание на петнадесети май, две хиляди и тринадесета година в състав:

  Председател:
  КАПКА ЮСТИНИЯНОВА

  Членове:
  Л. БОГДАНОВА, С. ДИМИТРОВА

  при секретаря Р. С. и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдията Б. гр.д.996 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ИА "Военни клубове и военно почивно дело", [населено място], приподписана от процесуалния му представител юрисконсулт М. Н. срещу въззивно решение № 4331 от 18.06.2012 год. по гр.д. № 2592/2012 год. на Софийски градски съд, с което като е потвърдено решение от 26.10.2011 г. по гр.д. № 21394/2010 г. на Софийски районен съд са уважени предявените от З. М. Б. срещу жалбоподателя искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ, като е признато за незаконно и отменено уволнението на Б., същата е възстановена на заеманата до уволнението длъжност " изпълнител - камериер" в сектор "Хотелска част", отдел "О.", и е присъдено обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ за периода 25.05.2010 г. до 26.11.2010 г. в размер на 3909 лв. Прието е, че след като прекратителния ефект на атакуваната заповед за уволнение е настъпил в хода на процеса, същият следва да бъде зачетен като факт по реда на чл. 235, ал. 3 ГПК и взет предвид при решаване на спора по същество независимо, че към момента на предявяване на исковата молба трудовото правоотношение още не е било прекратено.

  С определение № 139 от 1.02.2013 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение, с което като е потвърдено решението на първоинстанционния съд, са уважени исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ по обуславящия изхода на делото процесуалноправен въпрос за допустимостта на исковете в случаите, когато те са предявени преди да е настъпил юридическия факт на прекратяване на трудовото правоотношение. Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК.

  На поставения процесуалноправен въпрос е дадено разрешение с постановено по реда на чл. 290 ГПК решение № 62 от 26.03.2013 г. по гр.д. № 758/2012 г. на ВКС, III г.о., с което практиката е уеднаквена. Прието е, че потестативното право на работника или служителя да оспори законността на уволнението пред съда се упражнява чрез конститутивен иск, с който се установява съществуването или несъществуването на предявеното потестативно право- в случая, дали работодателят е имал право да уволни работникът или служителят, тъй като със сила на присъдено нещо се ползва само спорното потестативно право, но не и новото правно положение, създадено с конститутивното решение. Затова, към момента на предявяване на конститутивния иск следва да е осъществен юридическия факт на уволнението, който поражда признатото от закона потестативно право на ищеца да иска да се установи незаконността на уволнението и неговата отмяна. Ако към този момент в полза на ищеца не съществува потестативното право, подлежащо на съдебно осъществяване, искът се явява преждевременно предявен, но ако този факт настъпи до приключване на устните състезания, съдът е длъжен да го съобрази при постановяване на решението си, което трябва да отразява правното положение между страните по делото такова, каквото е то в момента на приключване на устните състезания- чл. 235, ал. 3 ГПК.

  Даденият отговор на поставения правен въпрос се възприема от настоящият състав, който по подадената от ИА "Военни клубове и военно почивно дело", [населено място] касационна жалба намира следното:

  За да потвърди решението на първоинстанционния съд, с което са уважени предявените от З. М. Б. искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ Софийски градски съд е приел, че заповед № ЧР-09-218/22.04.2010 г., с която е прекратено трудовото й правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, поради съкращаване на щата, считано от 25.05.2010 г., връчена на служителката на 26.04.2010 г., заедно с предизвестие за прекратяване на трудовия договор № 5101/22.04.2010 г. е незаконосъобразна, тъй като работодателят не е доказал наличие на реално съкращаване на щата.

  В касационната жалба са развити оплаквания за недопустимост на решението, като същото се обосновава с обстоятелството,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове