Решение № 117 от 14.04.2010 г. по гр. д. № 4487/2008 г.

Анотация

Въпрос
Ограничава ли законодателят възможността за получаване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ и във вр. с чл. 1, т. 2 ПМС 31/11.02.1994 година , само от лицата придобили право на пълна лична пенсия или се включват и тези лица , придобили право на лична пенсия на основание с пар. 5 ПЗР КСО, без да са навършили пълните години за пенсия, се разрешава , според застъпените становища по цитираните решения на състави на ВКС и ОС В. ?


Върховният касационен съд на Република България, състав на ВТОРО отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на осми март две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, 
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА по гр.дело № 4487 /2008 година, образувано по описа на I отд., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290-293 ГПК.

С определение по чл. 288 ГПК Nо 189/14.03.2009 година е допуснато касационно обжалване по касационната жалба вх. Nо 770/19. 06.2008 година на С. А. П. от гр. Я. срещу въззивно Решение Nо 131 от 03.06.2008 година, постановено по гр. в.. д. Nо 231/2008 година на Ямболския окръжен съд, при наличие на хипотеза по чл. 280, ал. 1 т. 2 ГПК, приемайки , че поставеният материално правен въпрос ограничава ли законодателят възможността за получаване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ и във вр. с чл. 1, т. 2 ПМС 31/11.02.1994 година , само от лицата придобили право на пълна лична пенсия или се включват и тези лица , придобили право на лична пенсия на основание с пар. 5 ПЗР КСО, без да са навършили пълните години за пенсия, се разрешава , според застъпените становища по цитираните решения на състави на ВКС и ОС В. Търново противоречиво и това дава основание за допускане на касационното обжалване.

С касационната жалба се поддържа , че обжалваното въззивното решение е постановено в нарушение на материалния закон- чл. 222, ал. 3 КТ във вр. с пар. 5 ПЗР КСО, основания за отмяна на обжалваното решение по см. на чл. 281, т. 3 ГПК.

По делото не е подаден отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК от ответника по касация - ЦДГ Nо 18 „Л" гр. Я..

Състав на ВКС - второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба основания за отмяна на въззивното решение и с оглед на рамката , в която е допуснато касационното обжалване , намира :

С обжалваното решение , окръжният съд в правомощията на въззивна инстанция е оставил в сила решението районен съд по отхвърления иск по чл. 222, ал. 3 КТ за присъждане на обезщетение и във вр. с чл. 1, т. 2 ПМС 31/11.02.1994 година , поради прекратяване на трудовото правоотношение след придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, в размер на 2 234.88 лв.

Прието е ищцата С. А. П. е била в трудово правоотношение за определен срок с ответната ЦДГ Nо 18 "Л"- гр. Я. на длъжността „д. учителка", прекратено именно поради изтичане на срока на 02.04.2007 година .

С Разпореждане Nо 5102059119 на РУ"Социално осигуряване" гр. Я., считано от 02.04.2007 година на С. П. е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 5 от КСО.

За да отхвърли иска на С. П. , решаващият съд е приел, че претендираното обезщетение не се дължи по причина , че право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ имат само лицата , който са придобили право на пълна пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не и тези , който са придобили право на лична пенсия на основание пар. 5 ПЗР КСО.

С касационната жалба се поддържа , че обжалваното въззивното решение е постановено в нарушение на материалния закон- чл. 222, ал. 3 КТ във вр. с пар. 5 ПЗР на КСО, основания за отмяна на обжалваното решение по см. на чл. 281, т. 3 ГПК.

С представените по делото Решение Nо 846 от 14.09.1990 г. по гр.д. Nо 500/1990 г. на III отд. ВС, се приема, че право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ имат всички работници, чиито трудов договор е прекратен, след като са придобили право на пенсия за прослужено време и старост и с Решение Nо 1787/2002 г. на III

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове